Thông báo v/v đăng kí các lớp mở thêm - Đợt 12 - năm học 2019-2020