Danh sách phòng thi cải thiện ngày 18/08/2019


Danh sách phòng thi cải thiện ngày 18/08/2019

15/08/2019

Sinh viên dùng chức năng tìm kiếm trên trình duyệt để tìm đúng danh sách thi ( chú ý tìm đúng theo mã học phần đã đăng ký thi ) 

Các trường hợp trùng lịch phản hồi lại về phòng 409H1 để được sắp xếp bổ sung.

File đính kèm