Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 - 2019 - 2020 khóa 67 ngày 17/09/2020