Danh sách phòng thi lại học kỳ phụ 12-2019-2020-1 ngày 18/10/2020