Danh sách phòng thi lại học kỳ phụ đợt 7 và đợt 3 ngày 28/10/2019