[K70] Danh sách thi Chính trị đầu khóa ngày 13/9/2019