[Kỳ 1 2019/2020] Danh sách thi ngày 9,11,13/9 của các lớp 67DCVL