[Kỳ 1 năm học 2019.2020] Danh sách phòng thi ngày 03.12.2019