[Kỳ 1 năm học 2019.2020] Danh sách phòng thi ngày 05.12.2019