[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019