[Thi cải thiện] Danh sách phòng thi cải thiện ngày 1/10/2020