[Thi cải thiện] Danh sách phòng thi cải thiện ngày 29/9/2020