[Thi cải thiện] Danh sách phòng thi cải thiện ngày 3/10/2020