[Thi lại học kỳ 1 - 2019 - 2020] Danh sách phòng thi ngày 01/06/2020