[Thi lại học kỳ 2 - Đợt 1 năm học 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 10/10/2019