[Thi lại học kỳ 2 - Đợt 1 năm học 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 13/10/2019