[Thi lần 1 K67] Danh sách phòng thi ngày 19/4/2019