LỊCH THI
Ngày đăng : 10/04/2019

Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - Học Kỳ 1 - 2018 - 2019

Ngày đăng : 09/04/2019

Lịch thi học kỳ 2 các lớp 68DCDT21, 68DCTM21 (Thi sớm để đi thực tập)

Ngày đăng : 08/04/2019

các lớp 67DCCA, 67DCDB, 67DCCS, 67DCMO, 67DCMX, 67DCMT, 67DCDM, 67DCVB

Ngày đăng : 08/04/2019

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 khóa 66 khoa Công trình

Ngày đăng : 29/03/2019

Lịch thi học kỳ 2 các lớp 67DCQT, 67DCKX và 67DCTN (Bắt đầu thi ngày 8/4/2019)

Ngày đăng : 19/03/2019

Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )

Ngày đăng : 12/03/2019

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 - Khóa 69ĐH - Đợt thi sớm đi vĩnh yên

Ngày đăng : 12/03/2019

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2018 -2019 - Toàn Trường

Ngày đăng : 07/03/2019

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2018 -2019 - Khóa 69

Ngày đăng : 17/01/2019

Lịch thi học kỳ phụ 12 - Học Kỳ 1 - 2018 - 2019

Ngày đăng : 21/12/2018

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Khóa 69ĐH,CĐCQ

Ngày đăng : 13/11/2018

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Các khóa 66,67,68,69

Tin tức

[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019
[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019

[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)
Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019
[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019
[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019