ĐIỂM TỔNG HỢP
Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 67 hệ đại học liên thông

Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 64 hệ đại học chính quy

Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 65 hệ đại học chính quy

Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 66 hệ đại học ,cao đẳng chính quy

Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 67 hệ đại học ,cao đẳng chính quy

Ngày đăng : 20/07/2017

Bản xét thử tốt nghiệp sinh viên khóa 64 khoa CNTT

Ngày đăng : 10/03/2017

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 67 hệ đại học ,cao đẳng chính quy

Ngày đăng : 10/03/2017

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 67 hệ đại học liên thông

Ngày đăng : 10/03/2017

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 66 hệ đại học liên thông

Ngày đăng : 15/02/2017

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 65

Ngày đăng : 14/02/2017

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 64

Ngày đăng : 14/02/2017

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 66

Tin mới nhận

[Kỳ phụ ] Danh sách phòng thi ngày 23/1/2018
[Kỳ phụ ] Danh sách phòng thi ngày 23/1/2018

[Kỳ phụ ] Danh sách phòng thi ngày 23/1/2018

[Kỳ phụ ] Danh sách phòng thi ngày 22/1/2018
[Kỳ phụ ] Danh sách phòng thi ngày 22/1/2018

[Kỳ phụ ] Danh sách phòng thi ngày 22/1/2018

[Khóa 68] Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 22/1/2018
[Khóa 68] Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 22/1/2018

[Khóa 68] Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 22/1/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 20/1/2018 [ĐHLT]
Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 20/1/2018 [ĐHLT]

Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 20/1/2018 [ĐHLT]

Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 19/1/2018 [ĐHLT]
Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 19/1/2018 [ĐHLT]

Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 19/1/2018 [ĐHLT]