ĐIỂM TỔNG HỢP
Ngày đăng : 19/04/2018

Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần lần 2. kỳ 1 năm 2017 - 2018

Ngày đăng : 14/03/2018

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Khóa 66,67,68 Cao Đẳng Chính Quy

Ngày đăng : 14/03/2018

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Khóa 67,68 Đại Học Liên Thông

Ngày đăng : 06/03/2018

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Khóa 68 Đại Học Chính Quy

Ngày đăng : 06/03/2018

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Khóa 67 Đại Học Chính Quy

Ngày đăng : 06/03/2018

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Khóa 66 Đại Học Chính Quy

Ngày đăng : 06/03/2018

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Khóa 65 Đại Học Chính Quy

Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 67 hệ đại học liên thông

Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 64 hệ đại học chính quy

Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 65 hệ đại học chính quy

Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 66 hệ đại học ,cao đẳng chính quy

Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 67 hệ đại học ,cao đẳng chính quy

Tin mới nhận

Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường
Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường

Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường

Danh sách phòng thi lại môn Hóa học đại cương ngày 22/04/18
Danh sách phòng thi lại môn Hóa học đại cương ngày 22/04/18

Danh sách phòng thi lại môn Hóa học đại cương ngày 22/04/18

DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN NGÀY 21/3/18
DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN NGÀY 21/3/18

DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN NGÀY 21/3/18

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 2018 - ngày 23/04/2018
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 2018 - ngày 23/04/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 2018 - ngày 23/04/2018

Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần lần 2. kỳ 1 năm 2017 - 2018
Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần lần 2. kỳ 1 năm 2017 - 2018

Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần lần 2. kỳ 1 năm 2017 - 2018