ĐIỂM TỔNG HỢP
Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 67 hệ đại học liên thông

Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 64 hệ đại học chính quy

Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 65 hệ đại học chính quy

Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 66 hệ đại học ,cao đẳng chính quy

Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 67 hệ đại học ,cao đẳng chính quy

Ngày đăng : 20/07/2017

Bản xét thử tốt nghiệp sinh viên khóa 64 khoa CNTT

Ngày đăng : 10/03/2017

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 67 hệ đại học ,cao đẳng chính quy

Ngày đăng : 10/03/2017

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 67 hệ đại học liên thông

Ngày đăng : 10/03/2017

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 66 hệ đại học liên thông

Ngày đăng : 15/02/2017

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 65

Ngày đăng : 14/02/2017

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 64

Ngày đăng : 14/02/2017

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 66

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 23/11/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 23/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 23/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 22/11/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 22/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 22/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 1 ngày 18/11/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 1 ngày 18/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 1 ngày 18/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 21/11/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 21/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 21/11/2017

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 2
Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 2

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 2