LỊCH THI
Ngày đăng : 13/11/2017

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 2

Ngày đăng : 06/11/2017

Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 2 

Ngày đăng : 25/09/2017

Lịch thi cải thiện - HK2 - 2016 -2017 - Hệ Đại Học Chính Quy - Đại Học Liên Thông .

Ngày đăng : 21/09/2017

Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 1 

Ngày đăng : 14/09/2017

Lịch thi lại chính thức học kỳ phụ đợt 7 năm học 2016 - 2017 - 2

Ngày đăng : 07/09/2017

Danh sách phòng thi chính trị đầu khóa - K68 - Toàn trường

Ngày đăng : 28/08/2017

Lịch thi lại chính thức học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học liên thông

Ngày đăng : 19/08/2017

Lịch thi lại chính thức học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học , Cao Đẳng Chính Quy

Ngày đăng : 15/08/2017

Lịch thi lại dự kiến học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học , Cao Đẳng Chính Quy

Ngày đăng : 24/07/2017

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 -2017

Ngày đăng : 18/07/2017

Lịch thi dự kiến kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 - 2017

Ngày đăng : 18/05/2017

Lịch thi chính thức học kỳ 2 - 2016 - 2017 - Hệ Đại Học Liên Thông

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 27/11/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 27/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 27/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 25/11/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 25/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 25/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 24/11/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 24/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 24/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 23/11/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 23/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 23/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 22/11/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 22/11/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 22/11/2017