LỊCH THI
Ngày đăng : 09/05/2018

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 3 - năm học 2017 - 2018

Ngày đăng : 07/05/2018

Lịch thi chính thức học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường

Ngày đăng : 24/04/2018

Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường

Ngày đăng : 10/04/2018

Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - 2017 - 2018 - ĐỢT 1 các lớp 66DCMX21,22,23 - 66DCCDA1- 66DCDB21,22 - 66DCCS21-66DCDM21-66DCMT21 - 67DCDT22 - 65DCOT21,24

Ngày đăng : 02/04/2018

Lịch thi cải thiện học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Toàn Khóa

Ngày đăng : 14/03/2018

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 - Toàn Trường - Các khóa DC65,66,67,68 - CC66,67,68 - DL67,68

Ngày đăng : 02/03/2018

Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - HK 1 - 2017 - 2018

Ngày đăng : 02/03/2018

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 Khóa 64,65 Đại Học Chính Quy

Ngày đăng : 17/01/2018

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Ngày đăng : 09/01/2018

Lịch thi dự kiến học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Ngày đăng : 03/01/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -05/01/2018

Ngày đăng : 11/12/2017

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 3 - Khóa 68 ( học tại cơ sở Hà Nội )

Tin mới nhận

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 20/06/2018
DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 20/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 20/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 17/06/2018
DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 17/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 17/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 16/06/2018
DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 16/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 16/06/2018

Danh sách phòng thi ngày 19/06/2018
Danh sách phòng thi ngày 19/06/2018

Danh sách phòng thi ngày 19/06/2018

Danh sách phòng thi ngày 18/06/2018
Danh sách phòng thi ngày 18/06/2018

Danh sách phòng thi ngày 18/06/2018