LỊCH THI
Ngày đăng : 14/09/2017

Lịch thi lại chính thức học kỳ phụ đợt 7 năm học 2016 - 2017 - 2

Ngày đăng : 07/09/2017

Danh sách phòng thi chính trị đầu khóa - K68 - Toàn trường

Ngày đăng : 28/08/2017

Lịch thi lại chính thức học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học liên thông

Ngày đăng : 19/08/2017

Lịch thi lại chính thức học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học , Cao Đẳng Chính Quy

Ngày đăng : 15/08/2017

Lịch thi lại dự kiến học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học , Cao Đẳng Chính Quy

Ngày đăng : 24/07/2017

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 -2017

Ngày đăng : 18/07/2017

Lịch thi dự kiến kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 - 2017

Ngày đăng : 18/05/2017

Lịch thi chính thức học kỳ 2 - 2016 - 2017 - Hệ Đại Học Liên Thông

Ngày đăng : 13/05/2017

Lịch thi chính thức học kỳ 2 - 2016 - 2017 - Đợt 3 ( Toàn trường )

Ngày đăng : 04/05/2017

Lịch thi dự kiến học kỳ 2 - 2016 - 2017 - Đợt 3 ( Toàn trường )

Ngày đăng : 19/04/2017

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 - Đợt 2 - các lớp 66DCDT22 , 65DCOT22,23 , 65DCMT21 , 65DCDM21 , 66DCTM22

Ngày đăng : 12/04/2017

Lịch thi chính thức học kỳ 2 - 2016 -2017 - Đợt 1 - Các lớp 64DCCD08 , 09 , 10

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 23/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy
Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 23/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 23/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 22/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy
Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 22/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 22/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 21/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy
Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 21/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 21/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 20/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy
Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 20/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 20/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 19/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy
Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 19/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 19/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy