Lịch thi cải thiện HK2 - 2017 - 2018 ( Đợt đăng ký tháng 8/2018 )