Lịch thi học kỳ 2 các lớp 68DCDT21, 68DCTM21 (Thi sớm để đi thực tập)