Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho lớp 69DCCN, 69DCMO