Lịch thi học kỳ phụ đợt 7 kỳ 2 - 2018 - 2019


Lịch thi học kỳ phụ đợt 7 kỳ 2 - 2018 - 2019

26/07/2019

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm . 

Chú ý : các trường hợp trùng lịch thi sinh viên phản hồi trực tiếp về phòng 409H1.