Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2018-2019


Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2018-2019

01/10/2019

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong File đính kèm

Đây là lịch thi lại học kỳ chính, kỳ 2 năm 2018-2019

         - Sinh viên kiểm tra và đối chiếu với danh sách các học phần trong kỳ thi chính. Nếu thiếu môn thi lại hoặc học phần đã có lịch thi lại vẫn chưa có điểm tông kết thì tập hợp cho lớp trưởng và báo lên phòng 409 nhà H1.

File đính kèm