Lịch thi lại kỳ Phụ (Đợt học 3 và đợt học 7) kỳ 2 năm 2018-2019


Lịch thi lại kỳ Phụ (Đợt học 3 và đợt học 7) kỳ 2 năm 2018-2019

15/10/2019

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong các Files đính kèm.

Chú ý:  - Đây là lịch thi dự kiến, có thể thay đổi khi nhận được ý kiến của Sinh viên

            - Sinh viên kiểm tra thông tin các học phần bị thi lại. Có vấn đề gì vướng mắc, phản hồi lại với phòng KT & ĐBCLĐT trước ngày 21/10/2019

            - Lịch thi chính thức sẽ có trong ngày 22/10/2019