Lịch thi cải thiện học kỳ 2019 - 2020 ( đợt đăng ký tháng 01/2020)


Lịch thi cải thiện học kỳ 2019 - 2020 ( đợt đăng ký tháng 01/2020)

14/09/2020

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong File đính kèm.

Chú ý kiểm tra lại danh sách các môn đã đăng ký trong file DS 2-20 . Các trường hợp thiếu môn hoặc nhầm môn sv liên hệ phòng đào tạo (206-H3)