Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2019-2020 dành cho khoá 70