Kế hoạch Tổ chức Đại hội Hội sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2018


Kế hoạch Tổ chức Đại hội Hội sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2018

Ngày đăng : 12/01/2017

Căn cứ Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;

Căn cứ kế hoạch số 01 KH/SVVN ngày 30/11/2012 và hướng dẫn số 01/HD-SVVN ngày 09/01/2013 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP Hà Nội về việc Tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018;

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, được sự đồng ý của Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội sinh viên các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT  lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 - 2018.

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU

1. Mục đích

  • Tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức đại hội, hội nghị đại biểu Hội sinh viên các cấp.
  • Tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.
  • Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Hội sinh viên các cấp và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do đại hội đề ra.

2. Yêu cầu

- Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm của Hội viên trong công tác chuẩn bị và tổ chức hiệp thương giới thiệu nhân sự cho Ban Chấp hành.

- Công tác tổ chức phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

- Đại hội phải thực sự trở thành Diễn đàn của các Đại biểu Sinh viên.

- Đại hội phải đánh giá đúng thực trạng công tác Hội và phong trào sinh viên cũng như việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp mình trong nhiệm kỳ vừa qua; phải làm rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, tìm ra bài học kinh nghiệm và để từ đó quyết định phương hướng, nhiệm vụ, các chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới, tìm ra những giải pháp phù hợp với đặc thù riêng của đơn vị mình.

II. TÊN GỌI ĐẠI HỘI, HỘI NGHỊ

1. Đối với Đại hội Hội sinh viên trường

“ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2016-2018”

2. Đối với Hội nghị liên chi hội

“HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN LIÊN CHI HỘI (TÊN LCH)

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2016-2018”

3. Đối với Hội nghị chi hội

“HỘI NGHỊ CHI HỘI SINH VIÊN (TÊN LỚP/CHI HỘI)

NHIỆM KỲ 2016-2017”

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, HỘI NGHỊ

1. Đối với Hội nghị cấp liên chi, chi hội

- Thời gian:      Không quá 01 ngày đối cấp liên chi; 01 buổi đối với cấp chi hội;

hoàn thành trước  15/02/2017

- Địa điểm:       Căn cứ điều kiện cụ thể để quyết định.

2. Đối với Đại hội Hội sinh viên trường

- Thời gian:       Không quá 01 ngày, hoàn thành trước ngày 28/02/2017       

- Địa điểm:       Hội trường lớn – Trường ĐH Công nghệ GTVT.

                           (Số 54 – Triều Khúc – Thanh Xuân – Hà Nội)

IV. ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC THAM DỰ ĐẠI  HỘI, HỘI NGHỊ

  1. Hội nghị chi hội sinh viên: là hội nghị toàn thể hội viên
  2. Đại biểu dự Hội nghị liên chi hội

- Tổng số đại biểu: không quá 100  đ/c.

- Thành phần: đại biểu đương nhiên là các UVBCH đương nhiệm; đại biểu tiêu biểu được hội nghị cấp chi hội bầu đi dự; sinh viên tích cực, tiêu biểu trong công tác  Hội và phong trào sinh viên được chỉ định.

  1. Đại biểu dự Đại hội Hội Sinh viên trường

- Tiêu chuẩn đại biểu: Là Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam ; tích cực tham gia công tác phong trào hoặc có thành tích cao trong học tập ; không vi phạm Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và không bị kỷ luật.

- Tổng số đại biểu: 145 đ/c, trong đó: đại biểu đương nhiên là các UVBCH đương nhiệm (17đ/c); đại biểu tiêu biểu được hội nghị cấp liên chi, chi hội bầu đi dự (125đ/c), sinh viên tích cực, tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào sinh viên được chỉ định (3đ/c).

- Các đoàn đại biểu dự đại hội được thành lập trên cơ cấu về số lượng đại biểu (chưa tính đại biểu đương nhiên) được phân bổ như sau:

+ Đoàn đại biểu Vĩnh Yên:

25

+ Đoàn đại biểu Thái Nguyên:

20

+ Đoàn đại biểu khoa Công trình:

25

+ Đoàn đại biểu khoa KTVT:

22

+ Đoàn đại biểu khoa CNTT:

15

+ Đoàn đại biểu khoa Cơ khí và TTCN cơ khí:

20

V. SỐ LƯỢNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

1. Đối với Ban Chấp hành Hội sinh viên trường

- Số lượng: 21 đ/c (Hà Nội: 11 đ/c, Vĩnh Yên: 07 đ/c; Thái Nguyên: 03 đ/c)

- Số lượng Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường là 07 đồng chí.

- Ban Thư ký gồm 01 Chủ tịch, 03 Phó chủ tịch và  03 Uỷ viên.

2. Đối với Ban Chấp hành Liên chi Hội

- Số lượng: từ 05 đến 09 đ/c (gồm 01 liên chi hội trưởng, 01 đến 02 liên chi hội phó và các ủy viên)

3. Đối với Ban chấp hành Chi hội

- Số lượng: 03 đến 05 đ/c (gồm 01 chi hội trưởng, 01 chi hội phó và 01 ủy viên)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban Chấp hành Hội sinh viên trường

- Ban Thư ký Hội sinh viên Trường báo cáo Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức đại hội; thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc, phục vụ Đại hội (tiểu ban nhân sự, tiểu ban nội dung, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban hậu cần).

- Ban Chấp hành Hội sinh viên trường trực tiếp chỉ đạo và tổ chức triển khai các nội dung cần thiết cho đại hội, hội nghị; xây dựng dự thảo văn kiện của Đại hội, lấy ý kiến góp ý của các liên chi hội, chi hội và hội viên và trình Đại hội cấp trường;

- Ban Chấp hành Hội sinh viên trường xây dựng và triển khai các văn bản hướng dẫn chi tiết tới các đơn vị trực thuộc; phối hợp các đơn vị chức năng trong trường; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; trực tiếp chỉ đạo các Ban chuyên môn, các CLB, tổ, đội, nhóm trong việc tổ chức các hoạt động chào mừng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội, hội nghị

2. Đối với Ban chấp hành các liên chi hội, chi hội

- Ban chấp hành các Liên chi Hội chủ động xây dựng các nội dung chương trình và kế hoạch chi tiết; phối hợp Ban chấp hành Liên chi Đoàn, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cơ sở đào tạo, lãnh đạo khoa, BCH Hội Sinh viên trường về công tác tổ chức đại hội, hội nghị.

- Ban chấp hành các Liên chi Hội thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban của Đại hội cấp liên chi; trực tiếp xây dựng dự thảo văn kiện; lấy ý kiến góp ý của các chi hội, hội viên trình Đại hội, hội nghị; thành lập Ban chỉ đạo để hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra Hội nghị chi hội sinh viên.

- Ban Chấp hành các chi hội căn cứ kế hoạch, điều kiện thực tiễn của đơn vị, khẩn trương báo cáo Giáo viên chủ nhiệm để triển khai thực hiện các nội dung trên một cách nghiêm túc, đúng nguyên tắc của Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Hội sinh viên các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2018, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường xin báo cáo Đảng uỷ - Ban giám hiệu, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên trường cho ý kiến chỉ đạo.

 

Nơi nhận:

- Hội SVVN TP Hà Nội (để b/c);

- Đảng ủy, BGH (để b/c);

- BTV Đoàn TN (để b/c);

- Các CSĐT, Phòng, Ban, Khoa, TT (để p/h);

- Các liên chi hội, chi hội, (để t/h);

- Lưu VP.

TM. BCH HỘI SINH VIÊN

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Bùi Đức Hưng

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học...
Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học...

Thực hiện triển khai Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018; được sự đồng ý, nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn...

Kế hoạch tổ chức giải bóng đá sinh viên \"Tranh Cup UTT 2017\"
Kế hoạch tổ chức giải bóng đá sinh viên \"Tranh Cup UTT 2017\"

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội, phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018; được sự đồng ý của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường xây...

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Miss Photo UTT 2017
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Miss Photo UTT 2017

Thực hiện chương trình công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017 - 2018, được sự đồng ý của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn Thanh...

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tập trung cao điểm phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tập trung cao điểm phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Thực hiện Đề án số 531 ĐA/TĐTN-ĐKTN&ĐBDC của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội ngày 05/9/2017 về việc tổ chức các hoạt động tập trung cao điểm phòng chống dịch bênh sốt xuất huyết trên...

Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá sinh viên “Tranh Cup UTT 2017”
Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá sinh viên “Tranh Cup UTT 2017”

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội, phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018; được sự đồng ý của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường xây...

Tin mới nhận

Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học...
Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học...

Thực hiện triển khai Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018; được sự đồng ý, nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn...

Kế hoạch tổ chức giải bóng đá sinh viên \"Tranh Cup UTT 2017\"
Kế hoạch tổ chức giải bóng đá sinh viên \"Tranh Cup UTT 2017\"

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội, phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018; được sự đồng ý của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường xây...

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Miss Photo UTT 2017
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Miss Photo UTT 2017

Thực hiện chương trình công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017 - 2018, được sự đồng ý của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn Thanh...

Quyết định thành lập đội tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
Quyết định thành lập đội tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Căn cứ Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và tình hình hình thực tế trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên Trường Đại học Công...

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tập trung cao điểm phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tập trung cao điểm phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Thực hiện Đề án số 531 ĐA/TĐTN-ĐKTN&ĐBDC của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội ngày 05/9/2017 về việc tổ chức các hoạt động tập trung cao điểm phòng chống dịch bênh sốt xuất huyết trên...