TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

10/02/2017

1. Bài giảng môn Bóng chuyền - Bộ môn GDTC trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

2. Bài giảng môn Cầu lông - Bộ môn GDTC trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

3. Bài giảng môn Điền kinh - Bộ môn GDTC trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

4. Bài giảng môn Aerobic - Bộ môn GDTC trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

5. Giáo trình Cầu lông (2004) - Nhà xuất bản TDTT

6. Luật Cầu lông (2004) - Nhà xuất bản TDTT

7. Giáo trình Điền kinh (2004) - Nhà xuất bản TDTT

8. Luật Điền kinh (2004) - Nhà xuất bản TDTT

9. Giáo trình Bóng chuyền (2004) - Nhà xuất bản TDTT

10. Luật Bóng chuyền (2004) - Nhà xuất bản TDTT