Biểu mẫu thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ và cấp Tỉnh


Biểu mẫu thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ và cấp Tỉnh

Ngày đăng : 19/01/2016

Mẫu ĐX01: Phiếu đề xuất Đề tài KHCN cấp Bộ hoặc cấp Tỉnh

Mẫu ĐX02: Phiếu đề xuất nhiệm vụ bảo vệ Môi trường cấp Bộ

Mẫu ĐX03: Phiếu đề xuất xây dựng Tiêu chuẩn

Mẫu ĐX04: Phiếu đề xuất Đề tài phát triển Tây Bắc

Mẫu ĐX05: Phiếu đề xuất Đề tài An toàn giao thông và phòng chống sụt trượt

Mẫu: Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở

Mẫu: Phiếu đánh giá nghiệm thu cơ sở

Mẫu: Biên bản họp đánh giá nghiệm thu cơ sở

Mẫu: Gia hạn đề tài KHCN cấp Bộ GTVT

Mẫu: Bảng kê chi tiền Hội thảo - Nghiệm thu - Quản lý

Mẫu: Tờ trình Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ

Mẫu: Tờ trình Nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở

Mẫu: Các nội dung nhận xét của Phản biện và Ủy viên (cấp Cơ sở)

Mẫu: Xác nhận hoàn thiện sau nghiệm thu cơ sở

Mẫu: Báo cáo tiến độ

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của Giảng viên
Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của Giảng viên

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của Giảng viên

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của Sinh viên
Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của Sinh viên

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của Sinh viên

Quy trình quản lý và thực hiện đề tài NCKH cấp Trường
Quy trình quản lý và thực hiện đề tài NCKH cấp Trường

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Tin mới nhận

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016
Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (03 đề tài của Giảng viên: 02 đề tài Khoa Cơ khí; 01 đề tài Khoa CNTT)

Hội thảo và Hội nghị
Hội thảo và Hội nghị

Hội thảo và Hội nghị

Giới thiệu hợp tác quốc tế
Giới thiệu hợp tác quốc tế

Khái quát về các hoạt động hợp tác quốc tế

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016
Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (01 đề tài sinh viên Khoa Công trình)

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016
Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016