Kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm


Kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm

21/01/2016

Thực hiện việc kê khai khối lượng KHCN hàng năm. Theo đó Phòng KHCN&HTQT đã tổng hợp các hoạt động khoa học công nghệ do Phòng KHCN&HTQT quản lý, bao gồm:

+ Các đề tài KHCN;

+ Các dự án KHCN;

+ Bài báo tại Hội nghị KHCN GTVT do Trường tổ chức;

+ Nội san KHCN Giao thông.

Ngoài những hoạt động do Phòng KHCN&HTQT quản lý, các cán bộ, giảng viên khi kê khai khối lượng khoa học cần nộp minh chứng (bài báo, hội thảo ngoài trường…). 

Đề nghị cán bộ, giảng viên căn cứ với các bảng tổng hợp (gửi kèm theo) để tính khối lượng cho riêng cá nhân (theo mẫu số 01) và tổng hợp theo bộ môn/đơn vị (theo mẫu số 02), sau đó gửi bản in và file mềm vào hòm thư: phongkhcn@utt.edu.vn để tập hợp. Sau đó Phòng KHCN&HTQT sẽ chuyển khối lượng sang Phòng Đào tạo.

Việc quy đổi các hoạt động KHCN thành giờ chuẩn được thực hiện theo "Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Công nghệ GTVT”, ban hành kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 02/7/2014 (có bảng kèm theo). Các mẫu bảng kê khai được đăng tải trên website: utt.edu.vn/Phòng KHCN&HTQT.

Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Lê Thanh Hải, Phòng KHCN&HTQT (Phòng 205 - nhà H3). Số điện thoại: 0987 059 558.

BẢNG QUY ĐỔI CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ RA GIỜ CHUẨN GIẢNG DẠY

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng giờ chuẩn (TGC)

Cách phân chia giờ chuẩn

Yêu cầu minh chứng kèm theo

Chủ nhiệm

Mỗi thành viên

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Đề tài, nhiệm vụ, chương trình KHCN các cấp

 

 

 

 

 

1

Đề tài NCKH cấp trường

 

 

 

 

 

1.1

Thực hiện nghiên cứu

ĐT

150

- Nếu chỉ có 01 người thì CNĐT lấy bằng TGC
- Nếu 02 người trở lên thì CNĐT lấy bằng 60% TGC, còn lại chia đều cho các thành viên

QĐ công nhận hoặc giấy chứng nhận  kết quả

1.2

Ủy viên đọc phản biện đề tài

ĐT

 

 

15

QĐ thành lập Hội đồng và bài phản biện

1.3

Tham gia Hội đồng xét duyệt đề cương hoặc nghiệm thu cấp Trường (Chủ tịch, thư ký, ủy viên)

ĐT

 

 

10

QĐ thành lập Hội đồng và biên bản họp

2

Đề tài, nhiệm vụ KHCN, dự án SXTN cấp Bộ, Tỉnh, Thành phố; đề tài nhánh của đề tài Nhà nước; đề tài theo dự án quốc tế, Nghị định thư

 

 

 

 

 

2.1

Thực hiện nghiên cứu

ĐT

750

- CNĐT lấy bằng 50% TGC.
- Còn lại chia đều cho các thành viên.

Giấy công nhận và hợp đồng thuê khoán chuyên môn.

2.2

Ủy viên đọc phản biện đề tài

ĐT

 

 

30

QĐ thành lập Hội đồng và bài phản biện

2.3

Tham gia Hội đồng xét duyệt đề cương hoặc nghiệm thu các cấp (Chủ tịch, thư ký, ủy viên)

ĐT

 

 

20

QĐ thành lập Hội đồng và biên bản họp

3

Đề tài, nhiệm vụ KHCN; dự án SXTN; Chương trình KHCN cấp Nhà nước

 

 

 

 

 

3.1

Thực hiện nghiên cứu

ĐT

1.500

- CNĐT lấy bằng 50% TGC.
- Còn lại chia đều cho các thành viên

 

3.2

Ủy viên đọc phản biện đề tài

ĐT

 

 

45

QĐ thành lập Hội đồng và bài phản biện

3.3

Tham gia Hội đồng xét duyệt đề cương hoặc nghiệm thu các cấp (Chủ tịch, thư ký, ủy viên)

ĐT

 

 

30

QĐ thành lập Hội đồng và biên bản họp

4

Hướng dẫn sinh viên NCKH

 

 

 

 

 

4.1

Tham gia hướng dẫn

ĐT

100

GV hướng dẫn

Giấy chứng nhận  kết quả

4.2

Tham gia Hội đồng xét duyệt đề cương hoặc nghiệm thu cấp Trường (Chủ tịch, thư ký, ủy viên)

ĐT

 

 

10

QĐ thành lập Hội đồng và biên bản họp

II

Viết báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

 

 

 

 

 

1

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế

Bài

280

- Nếu chỉ có 01 người viết thì lấy bằng TGC.

Bìa, mục lục và bài báo

2

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước

Bài

150

- Nếu có 02 người viết trở lên thì chia đều cho mỗi thành viên.

3

Đọc phản biện bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành

Bài

 

 

20

Bìa, mục lục, bài báo và bài phản biện

III

Biên soạn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, tái bản có bổ sung giáo trình

 

 

 

 

 

1

Biên soạn sách chuyên khảo

Quyển

500

- Nếu chỉ có 01 người thì Chủ biên lấy bằng TGC.

Biên bản nghiệm thu

2

Biên soạn giáo trình

Quyển

350

- Nếu đồng chủ biên thì chia đều cho các chủ biên.

3

Biên soạn tài liệu tham khảo, sách bài tập, sách hướng dẫn thí nghiệm, biên dịch

Quyển

150

- Nếu 02 người trở lên thì Chủ biên lấy bằng 60% TGC, còn lại chia đều cho các thành viên

4

Tái bản có bổ sung sách chuyên khảo, giáo trình

Quyển

100

 

5

Đọc thẩm định sách, giáo trình

Quyển

 

 

50

QĐ thành lập Hội đồng và bài  thẩm định

6

Tham gia Hội đồng nghiệm thu sách, giáo trình

Quyển

 

 

30

QĐ thành lập Hội đồng và biên bản họp

IV

Chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội

 

 

 

 

 

1

Tư vấn kỹ thuật đem lại các hợp đồng chuyển giao công nghệ cho Nhà trường có kinh phí:

 

 

 

 

 

 

  50 ÷ 250 triệu đồng

100

Chia đều cho các thành viên

Hợp đồng và thanh lý

 

  250 ÷ 500 triệu đồng

150

 

  > 500 triệu đồng

300

2

Tham gia thực hiện các dự án KHCN

 

 

 

 

 

 

  Lập dự án, xây dựng tính năng kỹ thuật dự án

DA

 

 

30

Quyết định giao nhiệm vụ

 

 Tham gia tổ tiếp nhận đào tạo chuyển giao công nghệ

Ngày

 

 

5

Quyết định giao nhiệm vụ và Biên bản chuyển giao công nghệ

V

Hội thảo, hội nghị KHCN

 

 

 

 

 

1

Báo cáo tại hội thảo, hội nghị khoa học cấp đơn vị (khoa, phòng,…)

BC

50

- Nếu chỉ có 01 người thì chủ nhiệm lấy bằng TGC.

Kế hoạch và bài báo cáo chuyên đề

2

Báo cáo tại hội thảo, hội nghị khoa học từ cấp trường đại học hoặc tương đương trở lên

BC

100

- Nếu 02 người trở lên thì chủ nhiệm lấy bằng 60% TGC, còn lại chia đều cho các thành viên

VI

Các hoạt động KHCN khác

 

 

 

 

 

1

CB,GV tham gia hoặc hướng dẫn sinh viên tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ thuật:

 

 

 

 

 

1.1

Cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh đạt giải:

 

 

 

 

 

 

- Giải nhất

CT

 

200

100

Quyết định công nhận hoặc bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận

 

- Giải nhì

CT

 

150

75

 

- Giải ba

CT

 

100

50

 

- Giải khuyến khích

CT

 

50

30

1.2

Công trình đạt giải cấp Trường

CT

 

50

30

2

Một số hoạt động khác tuỳ theo nội dung, ý nghĩa khoa học cụ thể, Hội đồng KH-ĐT sẽ quyết định số giờ chuẩn

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Các hoạt động KHCN trong trường do Phòng KHCN-HTQT trực tiếp quản lý thì CB,GV không cần phải nộp minh chứng. Bao gồm: Đề tài NCKH các cấp, Giáo trình, chuyển giao công nghệ thiết bị,…
Các hoạt động không do phòng KHCN-HTQT trực tiếp quản lý hoặc ngoài trường thì CB,GV phải photo minh chứng kèm theo.

File đính kèm