Kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm


Kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm

21/01/2016

Căn cứ thông báo số 2493/ĐHCNGTVT-TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Quyết định số 3789/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc ban hành Quy định hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Công nghệ GTVT;

Để tiến hành tổng kết năm học 2018 - 2019, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng và thanh toán khối lượng thừa giờ năm học 2018 - 2019, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2018 - 2019 với nội dung như sau:

Các cán bộ, giảng viên kê khai khối lượng KHCN cho cá nhân theo mẫu 01; Các bộ môn/ đơn vị tập hợp theo mẫu 02 và gửi bản in về Phòng KHCN&HTQT, gửi file mềm vào hòm thư: phongkhcn@utt.edu.vn trước ngày 28/6/2019. Sau thời hạn trên, các cán bộ, giảng viên không gửi đầy đủ hồ sơ kê khai khối lượng KHCN thì Phòng KHCN&HTQT sẽ không xác nhận khối lượng KHCN theo quy định;

Với các minh chứng do Phòng KHCN&HTQT quản lý như: Đề tài KHCN cấp trường; Đề tài/ Tiêu chuẩn KHCN cấp Tỉnh, cấp Bộ GTVT, cấp Nhà nước; các Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường, cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Nhà nước; bài báo khoa học do Phòng KHCN&HTQT nhận được của các tác giả; các dự án KHCN, thì không cần nộp minh chứng. Các hoạt động KHCN khác không do Phòng KHCN&HTQT quản lý thì cần nộp minh chứng kèm theo (01 bản photo);

Các quy định, mẫu bảng được đăng tải trên website http://utt.edu.vn kèm thông báo này. Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Lê Thanh Hải (Phòng 205 - nhà H3). Điện thoại: 0243.5527872 - 0987 059 558.