Thông báo Đăng ký thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2017