Thứ Bảy ,Tháng Sáu 23, 2018

Giảng viên: Đỗ Quang Hưng - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Quang Hưng
Tiến sĩ kỹ thuật
00/00/0000
Nam
Hà Nam
Phòng 403 - H1, Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, quận Thanh Xuân Nam, Hà Nội
024 3552 4990
hungdq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điện tử - Tin học
Việt Nam
2002
Cử nhân Ngôn ngữ Anh
2005

2. Sau đại học:

Điện tử - Viễn thông
2005
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Kỹ thuật các hệ thống thông tin
2013
Taiwan
Using artificial intelligence techniques in forecasting

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Tốt

4. Chứng chỉ:

•“Summer school on statistical machine learning”, August 2015, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi, Vietnam; • “Spoken English and IT Skills”, March 2009, NIIT, New Delhi, India; • “Training Course for ICT in Education”, October 2008, Gyeongsangnam-do Office of Education, Republic of Korea.

Quá trình công tác chuyên môn

9/2002-9/2010 Đại học CN GTVT Giảng dạy, NCKH
9/2010-10/2013 FCU, Taiwan Nghiên cứu viên, Giảng dạy Sau đại học
10/2013-9/2014 FCU, Taiwan Postdoctoral fellow (Nghiên cứu sau tiến sĩ)
9/2014-nay Đại học CN GTVT Giảng dạy, NCKH; Phản biện (reviewer) cho các tạp chí ISI, SCI-indexed journals: Applied Soft Computing, Journal of the Operational Research Society, Iranian Journal of Fuzzy Systems, Journal of Intelligent Manufacturing

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Một biện pháp tiết kiệm điện 2006 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Ứng dụng mật mã ECC trong các trang Web thương mại điện tử 2009 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Applications of fuzzy AHP, fuzzy neural networks, and fuzzy DEA to evaluate university performance (NSC101-2221-E-035-034) National Science Council of Taiwan (NSC) 2013 Cấp Nhà nước Thành viên chủ chốt
4 Determining the relative weights of evaluation criteria based on Fuzzy AHP (NSC102-2221-E-035-040) National Science Council of Taiwan (NSC) 2014 Cấp Nhà nước Thành viên chủ chốt
5 Using artificial intelligence techniques to diagnose machine fault (MOST 103-2221-E-035-052) - Ministry of Science and Technology (Taiwan) 2015 Cấp Nhà nước Thành viên chủ chốt
6 Forecasting Energy Demands Using the Optimized Wavelet Neuro-Fuzzy System (MOST 104-2221-E-035-030), Ministry of Science and Technology (Taiwan) 2016 Cấp Nhà nước Thành viên chủ chốt

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 “Mật mã lượng tử – một hướng mới trong bảo mật”, tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, trang 43-45, số tháng 9, 2005 2005 Việt Nam
2 "Thiết kế hệ thống SCADA cho điều khiển từ xa và thu nhận dữ liệu”, Hội nghị khoa học toàn quốc về đo lường, trang 104-109 2005 Việt Nam
3 “Hệ mật mã sử dụng đường cong elliptic”, tạp chí công nghệ thông tin và truyền thông, trang 37-39, số tháng 12, 2005 2005 Việt Nam
4 ”Giấu thông tin trong địa chỉ IP”, tạp chí công nghệ thông tin và truyền thông, trang 37-39, số tháng 9, 2006 2006 Việt Nam
5 “Hệ mật mã elliptic sử dụng hệ thống số thạng dư”, Tạp chí khoa học các trường đại học kỹ thuật, số 75, Tháng 9, 2010. 2010 Việt Nam
6 “An Evaluation of teaching performance: the fuzzy AHP and comprehensive evaluation approach”, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Vol. 10, pp. 90-99, 2013; Print ISSN: 1790-0832, E-ISSN: 2224-3402 2013 World Scientific and Engineering Academy and Society
7 “Evaluating faculty staff: an application of group MCDM based on the fuzzy AHP approach”, International Journal of Information and management Sciences, Vol. 24, pp. 131-150, 2013; ISSN 1017-1819 2013 Taiwan
8 “A neuro-fuzzy approach in the classification of students’ academic performance”, Computational Intelligence and Neuroscience. vol. 2013, 2013; ISSN 1687-5265 2013 USA
9 “Prioritizing the factor weights affecting the tourism performance by FAHP”, International Journal of Engineering Business Management, vol. 5, 2013. 2013 SAGE Publications, USA
10 “Group multiple criteria decision making based on the fuzzy AHP approach”, Encyclopedia of Business Analytics and Optimization, pp. 1100-1106, 2014. 2014 IGI-Global Publishing, USA
11 “Establishing the Index System for Sustainable Urban Transport Project Selection: an Application of Group MCDM based on the Fuzzy AHP Approach”, International Journal of Business and Management Invention, Vol. 2, No. 6, pp. 47-57, 2013. 2013 India
12 “A comparative study of hierarchical ANFIS and ANN in predicting student academic performance”, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Vol. 10, No. 12, pp. 396-405, 2013; Print ISSN: 1790-0832 E-ISSN: 2224-3402 2013 World Scientific and Engineering Academy and Society
13 "Training neural networks to predict student academic performance: A comparison of cuckoo search and gravitational search algorithms”, International Journal of Computational Intelligence and Applications, Vol. 13, No. 1, pp. 1-18, 2014; Print ISSN: 1469-0268, Online ISSN: 1757-5885 2014 World Scientific Publishing, Singapore
14 “A Hybrid Fuzzy AHP-DEA Approach for Assessing University Performance”, WSEAS Transactions on Business & Economics, Vol. 11, pp. 386-397, 2014; Print ISSN: 1109-9526, E-ISSN: 2224-2899 2014 World Scientific and Engineering Academy and Society
15 “Predicting Student Academic Performance: A Comparison of Two Meta-Heuristic Algorithms Inspired by Cuckoo Birds for Training Neural Networks”, Algorithms, Vol. 7, No. 4, pp. 538-553, 2014; ISSN 1999-4893 2014 Switzerland
16 “Forecasting Hoabinh Reservoir’s Incoming Flow: An Application of Neural Networks with the Cuckoo Search Algorithm”, Information, Vol. 5, No. 4, pp. 570-586, 2014; ISSN 2078-2489 2014 Switzerland
17 “A cooperative Cuckoo Search–hierarchical adaptive neuro-fuzzy inference system approach for predicting student academic performance”, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Vol. 27, pp. 2551-2561, 2014; ISSN print 1064-1246, ISSN online 1875-8967 2014 IOS Press, Amsterdam, The Netherlands
18 “A Hybrid Gravitational Search Algorithm and Back-Propagation for Training Feedforward Neural Networks”, Knowledge and Systems Engineering, Advances in Intelligent Systems and Computing 326, pp. 381-392, 2014; ISSN 2194-5357 2014 Springer Publishing, USA
19 “Integrating managerial preferences into the assessment by the fuzzy AHP/DEA approach: A case application in the assessment of university performance”, DEPOCEN, Working Paper Series No. 2014/03. 2014 Development and Policies Research Center
20 “Evaluating teaching performance based on fuzzy AHP and comprehensive evaluation approach”, Applied Soft Computing, Vol. 28, 2015, pp. 100–108, 2015; ISSN: 1568-4946 2015 Elsevier, Amsterdam, The Netherlands
21 "Prediction of student academic performance using an ANFIS approach" International Journal of Information and management Sciences, Vol. 25, No. 4, pp 371-389, December 2014; ISSN 1017-1819 2014 Taiwan
22 “Applying TRIZ and Fuzzy AHP Based on Lean Production to Develop an Innovative Design of a New Shape for Machine Tools”, Information, Vol. 6, No. 1, pp. 89-110, 2015; ISSN 2078-2489 2015 Switzerland
23 “Training Artificial Neural Networks by a Hybrid PSO-CS Algorithm”, Algorithms, Vol. 8, pp. 292-308, 2015; ISSN 1999-4893 2015 Switzerland
24 "Predictions of Machine Vibrations based on Artificial Neural Networks", Proceedings of 2014 International Conference on Information and Management Sciences, 231-238, 2014-08. 2014 China
25 Trapezoidal Fuzzy AHP and Fuzzy Comprehensive Evaluation Approaches for Evaluating Academic Library Service; WSEAS Transactions on Computers, ISSN / E-ISSN: 1109-2750 / 2224-2880, Volume 14, 2015, pp. 607-619, 2015. 2015 World Scientific and Engineering Academy and Society
26 Group MCDM based on fuzzy AHP, invited talk, Seminar on Applying Fuzzy Theory to Conduct Research, Dai Nam University, March 20th, 2015. 2015 Việt Nam
27 An Approach to the Classification of Cutting Vibration on Machine Tools, Information 2016, 7(1), 7; ISSN 2078-2489 2016 Switzerland
28 A research of using Matlab and HFSS to design the microstrip antenna, Internal journal of science and transport technology, No 02, 2016 2016 Việt Nam
29 A research on the design of heat soldering gun using Atmega8 microcontroller, Vietnam Mechanical Engineering Journal, No 7, 2016; ISSN 0866-7056 2016 Việt Nam
30 Forecasting Daily Electricity Load by Wavelet Neural Networks Optimized by Cuckoo Search Algorithm, 5th International Conference on Smart Computing and Artificial Intelligence (SCAI 2017) 2017 Japan
31 Mô hình hóa lưu lượng giao thông bằng phương pháp Nagel-Schreckenberg (Modelling traffic flow using the Nagel-Schreckenberg approach), Kỷ yếu Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành Giao thông vận tải năm 2016 2016 Việt Nam
32 A Creative Research Based on DANP and TRIZ for an Innovative Cover Shape Design of Machine Tools, Journal of Engineering Design (CJEN), DOI: 10.1080/09544828.2016.1272100, http://dx.doi.org/10.1080/09544828.2016.1272100; Print ISSN: 0954-4828 Online ISSN: 1466-1837 2017 Taylor & Francis Group, London, England
33 Forecasting Monthly Electricity Demands: An Application of Neural Networks Trained by Heuristic Algorithms, Information 2017, 8(1) 2017 Switzerland
34 Mô hình hóa lưu lượng GT bằng phương pháp NS 2016 Tạp chí Giao thông vận tải. Số đặc biệt (Năm thứ 58), ISSN 2354-0818.
35 Predictions of Machine Vibrations Using Artificial Neural Networks Trained by Gravitational Search Algorithm and Back-Propagation Algorithm, International Journal of Artificial Intelligence, Volume 15, Number 1, pp 93-111 2017 CESER Publications
36 The Impact of Cross-cultural Perspectives on Job Satisfaction with National Policy as a Mediator, 2017 International Conference on Current Research in the field of Social Sciences, Strategic Management and Applied Sciences (ISBN: 978-969-670-826-1) 2017 Tokyo, Japan
37 Forecasting Daily Electricity Load by Wavelet Neural Networks Optimized by Cuckoo Search Algorithm, 2017 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI), Pages: 835 - 840, (ISBN: 978-1-5386-0621-6), DOI: 10.1109/IIAI-AAI.2017.89 2017 IEEE
38 A Case Study of Vietnamese Workers in Taiwan: Determinants and their Impacts on Job Satisfaction, International Journal of Applied Business and Economic Research, Volume 15 • Number 22 (Part-III), pp. 111-126. 2017 EconLit
39 The impact of cross-cultural adaptation on job satisfaction with national policy as a moderator - based on Vietnamese workers as an example, International Journal of Economics and Research, IJER – MARCH – APRIL 2018, pp. 6-21. 2018 EconLit
40 Forecasting Monthly Electricity Demands by Wavelet Neuro-Fuzzy System Optimized by Heuristic Algorithms, Information 2018, 9(3), 51. 2018 Switzerland
41 Forecasting short-term traffic flow using Fuzzy Wavelet Neural Network trained by Cuckoo Search Algorithm, Proceedings of Universal Academic Cluster International Conference, pp 1-10 2018 Japan

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Group MCDM Based on the Fuzzy AHP Approach, ISBN13: 9781466652026|ISBN10: 1466652020|EISBN13: 9781466652033|DOI: 10.4018/978-1-4666-5202-6; DOI: 10.4018/978-1-4666-5202-6.ch100 2014 IGI Global, Hershey, Pennsylvania (USA)
2 Using artificial intelligence to predict academic performance, ISBN: 978-3-659-77979-4 2015 Lambert Academic Publishing, Germany
3 Kiến trúc máy tính 2017 Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên & Công nghệ
4 A Novel Research for an Innovative Cover Shape Design of Machine Tools (ISBN: 978-620-2-00805-1) July 25, 2017 Germany, available on Amazon (https://www.amazon.com/Novel-Research-Innovative-Design-Machine/dp/6202008059/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1504619732&sr=1-1)

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Ho-Nien Shieh Design of Decision Making Process Using Fuzzy AHP Tiến sĩ 2017
2 Nguyễn Thị Hồng Huệ Thạc sĩ 2017
3 Nguyễn Văn Học Thạc sĩ 2017
4 Phạm Thị Thúy Hà Thạc sĩ 2017

Các hướng nghiên cứu quan tâm