Thứ Tư ,Tháng Mười Hai 12, 2018

Giảng viên: Đỗ Quang Hưng - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Quang Hưng
Tiến sĩ kỹ thuật
00/00/0000
Nam
Hà Nam
Phòng 403 - H1, Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, quận Thanh Xuân Nam, Hà Nội
024 3552 4990
hungdq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Bách Khoa Hà Nội
KT Điện tử - Tin học
Việt Nam
2002
Cử nhân Ngôn ngữ Anh
2005

2. Sau đại học:

KT Điện tử - Tin học
2005
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Kỹ thuật các hệ thống thông tin
2013
Taiwan
Using artificial intelligence techniques in forecasting

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Tốt

4. Chứng chỉ:

•“Summer school on statistical machine learning”, August 2015, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi, Vietnam; • “Spoken English and IT Skills”, March 2009, NIIT, New Delhi, India; • “Training Course for ICT in Education”, October 2008, Gyeongsangnam-do Office of Education, Republic of Korea.

Quá trình công tác chuyên môn

9/2002-9/2010 Đại học CN GTVT Giảng dạy, NCKH
9/2010-10/2013 FCU, Taiwan Nghiên cứu viên, Giảng dạy Sau đại học
10/2013-9/2014 FCU, Taiwan Postdoctoral fellow (Nghiên cứu sau tiến sĩ)
9/2014-nay Đại học CN GTVT Giảng dạy, NCKH; Phản biện (reviewer) cho các tạp chí ISI, SCI-indexed journals: Applied Soft Computing, Journal of the Operational Research Society, Iranian Journal of Fuzzy Systems, Journal of Intelligent Manufacturing

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Một biện pháp tiết kiệm điện 2006 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Ứng dụng mật mã ECC trong các trang Web thương mại điện tử 2009 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Applications of fuzzy AHP, fuzzy neural networks, and fuzzy DEA to evaluate university performance (NSC101-2221-E-035-034) National Science Council of Taiwan (NSC) 2013 Cấp Nhà nước Thành viên chủ chốt
4 Determining the relative weights of evaluation criteria based on Fuzzy AHP (NSC102-2221-E-035-040) National Science Council of Taiwan (NSC) 2014 Cấp Nhà nước Thành viên chủ chốt
5 Using artificial intelligence techniques to diagnose machine fault (MOST 103-2221-E-035-052) - Ministry of Science and Technology (Taiwan) 2015 Cấp Nhà nước Thành viên chủ chốt
6 Forecasting Energy Demands Using the Optimized Wavelet Neuro-Fuzzy System (MOST 104-2221-E-035-030), Ministry of Science and Technology (Taiwan) 2016 Cấp Nhà nước Thành viên chủ chốt
7 Forecasting Traffic Flow by AI Techniques (MOST 106-2221-E-035-086) 2017 Cấp Nhà nước Thành viên chủ chốt
8 Developing the MOTA framework (a joint project by Delft University of Technology - Netherlands and VNU - HCM) 2018 Key participant

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 “Mật mã lượng tử – một hướng mới trong bảo mật” 2005 Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, trang 43-45, số tháng 9, 2005, Việt Nam
2 "Thiết kế hệ thống SCADA cho điều khiển từ xa và thu nhận dữ liệu” 2005 Hội nghị khoa học toàn quốc về đo lường, trang 104-109, Việt Nam
3 “Hệ mật mã sử dụng đường cong elliptic” 2005 Tạp chí công nghệ thông tin và truyền thông, trang 37-39, số tháng 12, 2005
4 ”Giấu thông tin trong địa chỉ IP” 2006 Tạp chí công nghệ thông tin và truyền thông, trang 37-39, số tháng 9, 2006
5 “Hệ mật mã elliptic sử dụng hệ thống số thạng dư” 2010 Tạp chí khoa học các trường đại học kỹ thuật, số 75, Tháng 9, 2010.
6 “An Evaluation of teaching performance: the fuzzy AHP and comprehensive evaluation approach” 2013 WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Vol. 10, pp. 90-99, 2013; Print ISSN: 1790-0832, E-ISSN: 2224-3402, World Scientific and Engineering Academy and Society
7 “Evaluating faculty staff: an application of group MCDM based on the fuzzy AHP approach” 2013 International Journal of Information and management Sciences, Vol. 24, pp. 131-150, 2013; ISSN 1017-1819
8 “A neuro-fuzzy approach in the classification of students’ academic performance” 2013 Computational Intelligence and Neuroscience. vol. 2013, 2013; ISSN 1687-5265, UK
9 “Prioritizing the factor weights affecting the tourism performance by FAHP” 2013 International Journal of Engineering Business Management, vol. 5, 2013, SAGE Publications, USA
10 “Group multiple criteria decision making based on the fuzzy AHP approach” 2014 Encyclopedia of Business Analytics and Optimization, pp. 1100-1106, 2014.IGI-Global Publishing, USA
11 “Establishing the Index System for Sustainable Urban Transport Project Selection: an Application of Group MCDM based on the Fuzzy AHP Approach” 2013 International Journal of Business and Management Invention, Vol. 2, No. 6, pp. 47-57, 2013.
12 “A comparative study of hierarchical ANFIS and ANN in predicting student academic performance” 2013 WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Vol. 10, No. 12, pp. 396-405, 2013; Print ISSN: 1790-0832 E-ISSN: 2224-3402, World Scientific and Engineering Academy and Society
13 "Training neural networks to predict student academic performance: A comparison of cuckoo search and gravitational search algorithms” 2014 International Journal of Computational Intelligence and Applications, Vol. 13, No. 1, pp. 1-18, 2014; Print ISSN: 1469-0268, Online ISSN: 1757-5885, World Scientific Publishing, Singapore
14 “A Hybrid Fuzzy AHP-DEA Approach for Assessing University Performance” 2014 WSEAS Transactions on Business & Economics, Vol. 11, pp. 386-397, 2014; Print ISSN: 1109-9526, E-ISSN: 2224-2899, World Scientific and Engineering Academy and Society
15 “Predicting Student Academic Performance: A Comparison of Two Meta-Heuristic Algorithms Inspired by Cuckoo Birds for Training Neural Networks” 2014 Algorithms, Vol. 7, No. 4, pp. 538-553, 2014; ISSN 1999-4893, Switzerland
16 “Forecasting Hoabinh Reservoir’s Incoming Flow: An Application of Neural Networks with the Cuckoo Search Algorithm” 2014 Information, Vol. 5, No. 4, pp. 570-586, 2014; ISSN 2078-2489, Switzerland
17 “A cooperative Cuckoo Search–hierarchical adaptive neuro-fuzzy inference system approach for predicting student academic performance” 2014 Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Vol. 27, pp. 2551-2561, 2014; ISSN print 1064-1246, ISSN online 1875-8967, IOS Press, Amsterdam, The Netherlands
18 “A Hybrid Gravitational Search Algorithm and Back-Propagation for Training Feedforward Neural Networks” 2014 Knowledge and Systems Engineering, Advances in Intelligent Systems and Computing 326, pp. 381-392, 2014; ISSN 2194-5357, Springer Publishing, USA
19 “Integrating managerial preferences into the assessment by the fuzzy AHP/DEA approach: A case application in the assessment of university performance” 2014 DEPOCEN, Working Paper Series No. 2014/03, Development and Policies Research Center
20 “Evaluating teaching performance based on fuzzy AHP and comprehensive evaluation approach” 2015 Applied Soft Computing, Vol. 28, 2015, pp. 100–108, 2015; ISSN: 1568-4946, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands
21 "Prediction of student academic performance using an ANFIS approach" 2014 International Journal of Information and management Sciences, Vol. 25, No. 4, pp 371-389, December 2014; ISSN 1017-1819
22 “Applying TRIZ and Fuzzy AHP Based on Lean Production to Develop an Innovative Design of a New Shape for Machine Tools” 2015 Information, Vol. 6, No. 1, pp. 89-110, 2015; ISSN 2078-2489, Switzerland
23 “Training Artificial Neural Networks by a Hybrid PSO-CS Algorithm” 2015 Algorithms, Vol. 8, pp. 292-308, 2015; ISSN 1999-4893, Switzerland
24 "Predictions of Machine Vibrations based on Artificial Neural Networks" 2014 Proceedings of 2014 International Conference on Information and Management Sciences, 231-238, 2014-08.
25 Trapezoidal Fuzzy AHP and Fuzzy Comprehensive Evaluation Approaches for Evaluating Academic Library Service 2015 WSEAS Transactions on Computers, ISSN / E-ISSN: 1109-2750 / 2224-2880, Volume 14, 2015, pp. 607-619, 2015.
26 Group MCDM based on fuzzy AHP (invited talk) 2015 Seminar on Applying Fuzzy Theory to Conduct Research, Dai Nam University, March 20th, 2015.
27 An Approach to the Classification of Cutting Vibration on Machine Tools 2016 Information 2016, 7(1), 7; ISSN 2078-2489, Switzerland
28 A research of using Matlab and HFSS to design the microstrip antenna 2016 Internal journal of science and transport technology, No 02, 2016 , Việt Nam
29 A research on the design of heat soldering gun using Atmega8 microcontroller 2016 Vietnam Mechanical Engineering Journal, No 7, 2016; ISSN 0866-7056, Việt Nam
30 Forecasting Daily Electricity Load by Wavelet Neural Networks Optimized by Cuckoo Search Algorithm 2017 5th International Conference on Smart Computing and Artificial Intelligence (SCAI 2017), Japan
31 Mô hình hóa lưu lượng giao thông bằng phương pháp Nagel-Schreckenberg (Modelling traffic flow using the Nagel-Schreckenberg approach) 2016 Kỷ yếu Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành Giao thông vận tải năm 2016
32 A Creative Research Based on DANP and TRIZ for an Innovative Cover Shape Design of Machine Tools 2017 Journal of Engineering Design (CJEN), DOI: 10.1080/09544828.2016.1272100, http://dx.doi.org/10.1080/09544828.2016.1272100; Print ISSN: 0954-4828 Online ISSN: 1466-1837, Taylor & Francis Group, London, England
33 Forecasting Monthly Electricity Demands: An Application of Neural Networks Trained by Heuristic Algorithms 2017 Information 2017, 8(1), Switzerland
34 Mô hình hóa lưu lượng GT bằng phương pháp NS 2016 Tạp chí Giao thông vận tải. Số đặc biệt (Năm thứ 58), ISSN 2354-0818.
35 Predictions of Machine Vibrations Using Artificial Neural Networks Trained by Gravitational Search Algorithm and Back-Propagation Algorithm 2017 International Journal of Artificial Intelligence, Volume 15, Number 1, pp 93-111, CESER Publications
36 The Impact of Cross-cultural Perspectives on Job Satisfaction with National Policy as a Mediator 2017 2017 International Conference on Current Research in the field of Social Sciences, Strategic Management and Applied Sciences (ISBN: 978-969-670-826-1), Tokyo, Japan
37 Forecasting Daily Electricity Load by Wavelet Neural Networks Optimized by Cuckoo Search Algorithm 2017 2017 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI), Pages: 835 - 840, (ISBN: 978-1-5386-0621-6), DOI: 10.1109/IIAI-AAI.2017.89, IEEE
38 A Case Study of Vietnamese Workers in Taiwan: Determinants and their Impacts on Job Satisfaction 2017 International Journal of Applied Business and Economic Research, Volume 15, Number 22 (Part-III), pp. 111-126., EconLit
39 The impact of cross-cultural adaptation on job satisfaction with national policy as a moderator - based on Vietnamese workers as an example 2018 International Journal of Economics and Research, IJER – MARCH – APRIL 2018, pp. 6-21, EconLit
40 Forecasting Monthly Electricity Demands by Wavelet Neuro-Fuzzy System Optimized by Heuristic Algorithms 2018 Information 2018, 9(3), 51, Switzerland
41 Forecasting short-term traffic flow using Fuzzy Wavelet Neural Network trained by Cuckoo Search Algorithm 2018 Proceedings of Universal Academic Cluster International Conference, pp 1-10, Japan
42 Forecasting Short-term Traffic Flow by Fuzzy Wavelet Neural Network with Parameters Optimized by Biogeography-Based Optimization Algorithm 2018 Computational Intelligence and Neuroscience, Vol. 2018
43 Impacts of Dividend Announcement on Stock Price: An Empirical Study 2018 Journal of Business and Management Sciences. 2018, 6(2), 59-69. DOI: 10.12691/jbms-6-2-6
44 An Approach based on Artificial Neural Networks trained by Heuristic Algorithms to the Prediction of Exhaust Emissions and Performance of a Diesel Engine Fuelled with Biodiesel Blends (a case study of Huyndai D4CB 2.5 engine in Vietnam) 2019 Springer Tracts in Nature-Inspired Computing (STNIC)

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Group MCDM Based on the Fuzzy AHP Approach, ISBN13: 9781466652026|ISBN10: 1466652020|EISBN13: 9781466652033|DOI: 10.4018/978-1-4666-5202-6; DOI: 10.4018/978-1-4666-5202-6.ch100 2014 IGI Global, Hershey, Pennsylvania (USA)
2 Using artificial intelligence to predict academic performance, ISBN: 978-3-659-77979-4 2015 Lambert Academic Publishing, Germany
3 Kiến trúc máy tính (ISBN: 978-604-913-606-1) 2017 Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên & Công nghệ
4 Điện tử số (ISBN: 978-604-76-1612-1) 2018 Nhà xuất bản GTVT
5 A Novel Research for an Innovative Cover Shape Design of Machine Tools (ISBN: 978-620-2-00805-1) July 25, 2017 Germany, available on Amazon (https://www.amazon.com/Novel-Research-Innovative-Design-Machine/dp/6202008059/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1504619732&sr=1-1)

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Ho-Nien Shieh Design of Decision Making Process Using Fuzzy AHP Tiến sĩ 2017
2 Nguyễn Thị Hồng Huệ Thạc sĩ 2017
3 Nguyễn Văn Học Thạc sĩ 2017
4 Phạm Thị Thúy Hà Thạc sĩ 2017
5 Nguyễn Đức Thịnh Thạc sĩ 2018
6 Ngô Tuấn Phương Thạc sĩ 2018
7 Lương Việt Thắng Thạc sĩ 2018

Các hướng nghiên cứu quan tâm