Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Lư Thị Yến - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lư Thị Yến
Tiến sĩ
04/11/1983
Nữ
Hà Nội
Tổ 8, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
0983 069 486
yenlt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện Công nghệ Quốc gia Varonezh - TP Varonezh
Công nghệ thực phẩm
Nga
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Hóa lý
2012
Đại học Tổng Hợp Quốc gia Varonezh – TP Varonezh – Nga
Sự hấp phụ ion amoni trên vật liệu hấp phụ aluminosilicat tự nhiên và hoạt hóa hóa học М45C20

3. Ngoại ngữ

Tiếng nga
Thành thạo
Tiếng anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm; Tin học ứng dụng; Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Quá trình công tác chuyên môn

Từ tháng 7/2012-12/2013 Bộ môn Hóa-Lý, Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải, Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
Từ tháng 01/2014-02/2015 Bộ môn Hóa, Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải, Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
Từ tháng 3/2015 đến nay Bộ môn CNKT Môi trường, Khoa Công trình, Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải, Cơ sở đào tạo Hà Nội Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu sự hấp thu các khí thải giao thông CO, NOx, fomandehit, hidrocacbon trên bề mặt lá cây 2013 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu chế tạo bê tông polyme vô cơ sử dụng cát biển và công nghệ thi công trong xây dựng đường giao thông ở khu vực ven biển và hải đảo 2014 Cấp Bộ Cán bộ tham gia
3 Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano TiO2 trong xử lý nước nhiễm dầu mỡ khoáng Đang thực hiện Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Эффективность очистки сточных вод от ионов аммония щелочно активированным алюмосиликатным сорбентом // Экология и промышленность России – 2012 – № 8 – С. 17-19. 2012 Nga
2 Влияние щелочной обработки на химический состав и адсорбционо-структурные свойства нанопористого минерального сорбента М45К20 // Физикохимия поверхности и защита материалов – 2012 – Т. 48, N 3 – С. 274-279. 2012 Nga
3 Динамика сорбции ионов аммония на природном, кислотно- и щелочноактивированном сорбенте М45К20 // Сорб. и хроматограф. процессы. – 2012. – Т. 12, вып. 1. – С.89-96. 2012 Nga
4 Кинетика и сорбционное равновесие ионов аммония на природном и кислотноактивированном алюмосиликатном сорбенте М45К20 / Лы Тхи Иен, В.Ю. Хохлов, В.Ф. Селеменев, Л.И Бельчинская // Сорб. и хроматограф. процессы. – 2011. – Т. 11, вып. 3. – С. 382-390. 2011 Nga
5 Влияние кислотной обработки на адсорбционные и структурные свойства природного минерального сорбента М45К20 // Известия Академии наук. Серия химическая. – 2011. – № 9. – С. 1789-1795. 2011 Nga
6 Evaluation of surface characteristics by hydration of natural and activated aluminosilicate sorbents // Proceedings of Ukrainian Conference with International Participation “Chemistry, Physics and Technology of Surface”, simultaneously with Wordshop “Preparation and Characterization of Natural and Synthetic Nanomaterials for Afsorption of Industrial Toxicants” Project ECONANOSORB FP7 – 2013 – Kiev – p.26. 2013 Ukraina
7 Contribution of Ion-Exchange and Non-Ion-Exchange Reactions to Sorption of Ammonium Ions by Natural and Activated Aluminosilicate Sorbent // Journal of Applied Chemistry – 2013 – N.1 – P. 1-9. 2013 Nga
8 The Influence of Chemical Activation of the M45K20 Sorbent on the Heat Effects of Sorption of Ammonium Ions // Russian Journal of Physical Chemistry – 2012 – Vol. 86, No. 5 – pp. 849–851. 2012 Nga

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm