Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Lương Công Lý - Khoa Lý luận chính trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lương Công Lý
Tiến sĩ Triết học
10/06/1976
Nam
Hà Nội
Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
lylc@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Lý luận chính trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy tập trung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Triết học
Việt Nam
2001
Ngôn ngữ - Tiếng Anh
2013

2. Sau đại học:

Triết học
2008
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Triết học
2014
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
cơ bản

4. Chứng chỉ:

1. Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng.2. Chứng chỉ Giảng viên chính năm 2017. 3. Chứng chỉ tin học năm 2017

Quá trình công tác chuyên môn

04/2002–12/2005 Bộ môn Chính trị, trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
09/2001-03/2002 Bộ môn Chính trị, trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
01/2006 –12/2006 Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Mác – Lênin, trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) Phó Bí thư Đoàn trường, Giảng dạy và nghiên cứu khoa học và quản lý Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
01/2007 –04/2008 Bộ môn Chính trị, trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
05/2008 –11/2009 Tổ Triết học, Khoa Mác – Lênin, trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) Giảng dạy,nghiên cứu khoa học và quản lý tổ triết học
12/2009-03/2010 Khoa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) Giảng dạy và nghiên cứu khoa học và quản lý khoa và Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
04/2010-03/2011 Khoa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) Giảng dạy và nghiên cứu khoa học và quản lý khoa và tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
04/2011-07/2011 Khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy và nghiên cứu khoa học và quản lý khoa và tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
08/2011-02/2012 Khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy và nghiên cứu khoa học và quản lý khoa và tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
03/2011-09/2013 Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy và nghiên cứu khoa học và quản lý khoa và tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
03/2011-09/2013 Khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy và nghiên cứu khoa học,lãnh đạo chi bộ, quản lý khoa Lý luận chính trị
10/2013-04/2014 Khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy và nghiên cứu khoa học, lãnh đạo chi bộ, quản lý khoa và hội đồng khoa Lý luận chính trị
05/2014-06/2015 Khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lãnh đạo chi bộ, quản lý khoa, hội đồng khoa, tổ Giáo dục Pháp luật
07/2015-3/2017 Khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lãnh đạo chi bộ, quản lý khoa, hội đồng khoa và tổ giáo dục pháp luật
4/2017 - 6/2017 Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lãnh đạo chi bộ, quản lý khoa, hội đồng khoa và tổ giáo dục pháp luật
7/2017 đến nay Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lãnh đạo chi bộ, quản lý khoa, hội đồng khoa

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng giao thông vận tải 2006 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Vấn đề đạo đức của học sinh, sinh viên trường Cao đẳng giao thông vận tải trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam hiện nay 2008 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng giao thông vận tải hiện nay 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
4 Vấn đề kiến thức chuyên môn và phương pháp giáo dục các môn Lý luận Chính trị trường Cao đẳng giao thông vận tải hiện nay 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
5 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh, sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải hiện nay 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
6 Văn hóa ứng xử của sinh viên trường đại học công nghệ giao thông vận tải – Thực trạng và giải pháp. 2014 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
7 Nghiên cứu an sinh xã hội với việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong giai đoạn tự chủ của trường đại học công nghệ giao thông vận tải 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Vai trò và những yêu cầu cơ bản của việc đào tạo nguồn nhân lực trong các trường đại học và cao đẳng Giao thông Vận tải hiện nay 2009 Tạp chí Lao động và Công đoàn (số 429), tr.38 - 39
2 Một số bất cập và giải pháp chính trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực trong các trường đại học và cao đẳng Giao thông Vận tải hiện nay 2010 Tạp chí Lao động và Công đoàn (số 449), tr.40 - 41.
3 Vai trò và những quy chuẩn đào tạo nguồn nhân lực trong các trường đại học và cao đẳng Giao thông Vận tải hiện nay 2010 Tạp chí Lý luận Chính trị và truyền thông (số tháng 7), tr.36 - 41.
4 Vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay", 2013 Tạp chí Lý luận Chính trị và truyền thông (số tháng 3), tr.55 - 57.
5 Phát triển nhân lực khoa học chất lượng cao hiện nay 2013 Tạp chí Giáo dục Lý luận (số 193), tr.44 - 46.
6 Phát triển nhân lực khoa học chất lượng cao – một nội dung “đột phá” quan trọng hiện nay 2013 Tạp chí Giáo dục Lý luận (số 202) tr.36 – 37,40.
7 Vai trò của giáo dục – đào tạo trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay", 2013 Tạp chí Lý luận Chính trị và truyền thông (số tháng 9), tr.30 - 32.
8 Tác động của chính sách “ngoại giao năng lượng” của Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á 2015 Tạp chí Lý luận Chính trị (số 9-2015), tr.114 - 117.
9 Ấn độ phát huy “sức mạnh mềm” trong một thế giới đa cực” 2015 Tạp chí Đối ngoại, số 11/2015(73), tr.27 - 29.
10 "The impact of china's "energy diplomac policy" on Southeast Asia" 2015 POLITICAL THEORY-VOL.4-DEC, 2015, TR96-100
11 Nguy cơ khủng bố ở Đông Nam Á 2016 Tạp chí cộng sản điện tử
12 Fidel Castro - Lãnh tụ vĩ đại của Cuba, Chiến sỹ cộng sản xuất sắc, Người bạn lớn, thân thiết của Việt Nam 2016 Tạp chí lý luận Chính trị điện tử
13 Tổng thống Đô-nan Trăm và vấn đề Biển Đông 2017 Tạp chí báo cáo viên. Số (01/207)
14 Cách mạng Công nghiệp 4.0 2017 Tạp chí Lý luận Chính trị điện tử
15 Chính sách của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đối với vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên 2017 Tạp chí Báo cáo viên. Số 7 năm 2017
16 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên ở các học viện, đại học hiện nay 2017 Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt tháng 10-2017
17 Quan điểm và phản ứng của Nga đối với sáng kiến "vành đai và con đường"của Trung Quốc 2017 Nội san Viện chiến lược và khoa học Công an
18 Kỷ yếu hội thảo khoa học "Đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế" 2017 Trường đại học sư phạm Hà Nội 2
19 Nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên qua học tập các môn Lý luận Chính trị 2018 Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Hà Nội (Hội Thảo)
20 Thực trạng công tác tôn giáo đối với đạo Tin Lành ở Tỉnh Thái Nguyên 2018 Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo
21 “The right way to be Human in Quoc am thi tap of Nguyen Trai and its significance to Vietnams modern society” Tư tưởng đạo làm người trong quốc âm thi tập và ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam hiện nay. 2018 Research on Humanities and Social Sciences. ISSN 2224-5766 (Paper) ISSN 2225-0484(Online) Vol.8, No.14,208
22 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam - Ấn Độ "Ý nghĩa của chiến lược "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tự do và mở rộng" đối với hòa bình, an ninh ở khu vực và trên thế giới." 2018 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Thuyết Tam tòng tứ đức trong Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ Việt Nam hiện nay 2016 Nhà Xuất Bản Hồng Đức
2 Sách chuyên khảo "Phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay" 2016 Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Sự thật
3 Sách chuyên khảo "Đào tạo Nguồn nhân lực trong các trường Đại học, Cao đẳng ngành Giao thông vận tải ở Việt Nam hiện nay" 2017 Nhà Xuất bản Lý luận Chính trị
4 Sách chuyên khảo "Tín ngưỡng thờ mẫu ở Nam Định" 2017 Nhà xuất bản Tôn giáo
5 Sách chuyên khảo "Triết lý nhân sinh trong văn hóa quan họ Bắc Ninh" 2017 Nhà xuất bản văn hóa Dân tộc
6 Sách chuyên khảo"Thông tin chính trị - xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay" 2018 Nhà xuất bản Lao động - xã hội

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Nguyễn Thị Ái Mỹ Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Trà Vinh hiện nay Thạc sĩ 2016
2 Nguyễn Thị Thu Hương Nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực trong đào tạo nghề ở Bộ Giao thông vận tải hiện nay Thạc sĩ 2017
3 Vũ Đình Quyến Quan niệm sống phúc âm của tín hữu Ki tô ở Tỉnh Hải Dương hiện nay Thạc sĩ 2017
4 Đoàn Thị Kiều Oanh Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Hoàng thành thăng long hiện nay Thạc sĩ 2018 (đã bảo vệ)
5 Nguyễn Đức Thiệu Triết lý nhân sinh trong tục ngữ ca dao của người Mường hiện nay Thạc sĩ 2018(đã bảo vệ)

Các hướng nghiên cứu quan tâm