Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Nguyễn Công Đoàn - Khoa Cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Công Đoàn
Tiến sỹ kỹ thuật
23/04/1983
Nam
Hà Nội
Bộ môn Tàu thủy và Thiết bị nổi, Phòng 112, Nhà H1, Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Chưa có thông tin
doannc@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia Astrakhan
Hệ động lực tàu thủy
Liên Bang Nga
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Tổ hợp năng lượng tàu thủy và kỹ thuật hàng hải
2009
Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia Astrakhan, Liên Bang Nga
Trạm năng lượng tàu thủy và các thành phần của trạm
2013
Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia Astrakhan, Liên Bang Nga
Tận dụng nhiệt năng khí thải động cơ diesel tàu thủy để phát điện trong thiết bị phát nhiệt-điện

3. Ngoại ngữ

Tiếng Nga
Thông thạo
Tiếng Anh
Đọc, dịch tài liệu

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ tin học văn phòng; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; Chứng chỉ nghiệp vụ thợ máy tàu thủy; Chứng chỉ sư phạm giảng dạy tiếng Nga.

Quá trình công tác chuyên môn

12/2009 – 12/2012 Bộ môn “Khai thác vận tải đường thủy”, Viện “Công nghệ biển, Năng lượng và Vận tải”, Đại học Tổng hợp Kỹ thuật quốc gia Astrakhan, Liên Bang Nga Nghiên cứu sinh, trợ giảng
Từ 06/2013 - 10/2016 Bộ môn Máy tàu thủy, Khoa Cơ Khí, Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên
Từ 11/2016 - 10/2017 Bộ môn Tàu thủy và Thiết bị nổi, Khoa Cơ Khí, Đại học Công nghệ GTVT Phó Trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn, Giảng viên
11/2017 - nay Bộ môn Tàu thủy và Thiết bị nổi, Khoa Cơ khí, Đại học Công nghệ GTVT Phó Trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn, Giảng viên, Thành viên Ban biên tập Tạp chí Công nghệ và Kỹ thuật Biển - Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia Astrakhan (Liên Bang Nga)

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Dự thảo tiêu chuẩn khí thải mới và lộ trình thực hiện đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lắp động cơ diesel đang lưu hành tại Việt Nam 2014 Cấp Bộ Tham gia
2 Nghiên cứu tận dụng nhiệt năng khí thải động cơ diesel tàu thủy để chạy máy phát nhiệt điện 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu ứng dụng EGR và bộ lọc DPF nhằm giảm mức phát thải các chất độc hại trong khí xả động cơ diesel lắp trên các tàu cỡ vừa và nhỏ 2017 Cấp Bộ Thư ký khoa học
4 Nghiên cứu nâng cao tính kinh tế nhiên liệu và giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel bằng cách cung cấp dimethyl ether vào đường nạp 2018 Cấp Bộ Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Нгуен К.Д. Анализ целесообразности форсирования наддувом судовых малоразмерных дизелей [Текст] / К.Д. Нгуен // Материалы четветой международной научно-технической конференции «Автоматизация и энергосбережение машино-строительного и металлургического производств, технология и надежности машин, приборов и оборудования». Т.2.-Вологда: ВоГТУ, 2008. – С. 39-41. ISBN 978-5-87851-362-3. 2008 Liên Bang Nga
2 Нгуен К.Д. Экономические и технические факторы, ограничивающие форсирование дизелей наддувом [Текст] / Нгуен К.Д., Колосов К.К., Дорохов П.А. // Сб. материалов международного научного семинара «Перспективы использования результатов фундаментальных научных исследований в судостроении и эксплуатации флота Юга России». –Астрахань: АГТУ, 2009. – С. 78-83. ISBN 978-5-89154-302-7. 2009 Liên Bang Nga
3 Нгуен К.Д. Модельная экспериментальная установка с термоэлектрическим генератором [Текст] / С.В. Виноградов, К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Вестник АГТУ. Сер.: морская техника и технология.– 2010. – № 2. – С. 66-70. ISSN 2073-1574. 2010 Liên Bang Nga
4 Нгуен К.Д. Создание инновационного предприятия по проектированию и изготовлению термоэлектрических генераторов [Текст] / К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Материалы Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования университетов, интеграция в региональный инновационный комплекс» Сек. Машиностроение, электроника, приборостроение. – Астрахань: Изд-во АГТУ, – 2010. – Том 4. – С. 14-17. 2010 Liên Bang Nga
5 Нгуен К.Д. Утилизация теплоты отработавших газов в судовых энергетических установках при помощи термоэлектрического генератора [Текст] / С.В. Виноградов, К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Высокие технологии и фундаментальные исследования: Сб. трудов десяткой международной научно-практической конференции «исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» (г. Санкт-Петербург, 09-11.12.2010г.). – С.: Изд-во Политехнический университет, 2010. – Том 2. – С. 176-178. 2010 Liên Bang Nga
6 Нгуен К.Д. Расчетно-теоретические исследования использования термоэлектрического генератора на судах типа РО-8 [Текст] / К.Д. Нгуен, К.Р. Халыков // Будущее машиностроения России: сб. тр. Всеро. конф. молодых ученых и специалистов. (г. Москва, 22-25.09.2010г.) / МГТУ имени Н.Э. Баумана. –М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – С. 183-184. ISBN 978-5-4253-0016-4. 2010 Liên Bang Nga
7 Нгуен К.Д. Методика расчета и оценки параметров экспериментального термоэлектрического генератора [Текст] / С.В. Виноградов, К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Вестник АГТУ. Сер.: морская техника и технология.– 2011. – № 1. – С. 84-91. ISSN 2073-1574. 2011 Liên Bang Nga
8 Нгуен К.Д. Применение термоэлектрических генераторов как средство утилизации сбросной теплоты судовых дизелей [Текст] / С.В. Виноградов, К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Вестник АГТУ. Сер.: морская техника и технология.– 2011. – № 3. – С. 78-83. ISSN 2073-1574. 2011 Liên Bang Nga
9 Bằng sáng chế № 108214 Liên Bang Nga “Thiết bị tận dụng nhiệt năng khí thải trên trạm năng lượng tàu thủy”. 2011 Liên Bang Nga
10 Нгуен К.Д. Теоретический и экспериментальный анализ тепловых выбросов с отработавшими газами судовых дизелей [Текст] / К.Д. Нгуен // Вестник АГТУ. Сер.: морская техника и технология.– 2012. – № 1. – С. 117-122. ISSN 2073-1574. 2012 Liên Bang Nga
11 Нгуен К.Д. Целесообразность внедрения нетрадиционных источников энергии [Текст] / С.В. Виноградов, К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Материалы Международной научно-практической конференции «Новейшие технологии освоения месторождений углеводородного сырья и обеспечение безопасности экосистем Каспийского шельфа» (г. Астрахань, 07.09.2012г.). – Астрахань: Изд-во АГТУ, – 2012. – С. 73-77. ISBN 978-5-89154-469-7. 2012 Liên Bang Nga
12 Nguyễn Công Đoàn. Nghiên cứu tận dụng nhiệt năng khí xả động cơ diesel tàu thủy để chuyển hóa trực tiếp thành điện năng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, chào mừng Hội nghị Khoa học Công nghệ Câu lạc bộ Cơ khí – Động lực lần thứ 8, Số 27, trang 64 – 66. ISSN 1859-3585. 2015 Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
13 Nguyễn Công Đoàn, Phạm Như Nam. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng nhiệt khí xả của động cơ diesel máy xây dựng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, chào mừng Hội nghị Khoa học Công nghệ Câu lạc bộ Cơ khí – Động lực lần thứ 8, Số 27, trang 43 – 45. ISSN 1859-3585. 2015 Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
14 Nguyễn Công Đoàn, Trần Trọng Tuấn, Vũ Ngọc Khiêm, Phùng Văn Được, Nguyễn Hà Hiệp, Nguyễn Hoàng Vũ. Đánh giá hiện trạng kỹ thuật của xe tải lắp động cơ diesel đang lưu hành ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải số 10/2015, trang 203 - 207. ISSN 2354-0818. 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
15 Nguyễn Công Đoàn, Trần Trọng Tuấn. Khảo sát ảnh hưởng của tỷ số nén đến các thông số kỹ thuật - kinh tế của động cơ diesel tàu thủy Yanmar S185L-ST. Tạp chí Giao thông vận tải số 10/2015, trang 208 - 210. ISSN 2354-0818. 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
16 Vinogradov S. V., Hoang Trung Huan, Nguyen Cong Doan. Design and calculation of a thermoelectric generator for ship power plants. Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Marine Engineering and Technologies, 2017, № 4, pp. 62-71. ISSN 2073-1574. 2017 Liên Bang Nga
17 Nguyễn Công Đoàn, Bùi Văn Chinh. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung dimethyl ether vào đường nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội số 44 (02/2018), trang 75 - 78. ISSN 1859-3585. 2018 Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
18 Виноградов С.В., Чунг Хуан Хоанг, Конг Доан Нгуен. Моделирование теплообменника термоэлектрического генератора для использования в судовых энергетических установках. Морские интеллектуальные технологии, № 1 (39) Т. 1 2018, C. 117-122. ISSN 2073-7173. 2018 Research Centre Marine intelligent technologies, 190121, Lotsmanskaya st, 3, St Petersburg, Russia. (Web of Science database)

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm