Thứ Hai ,Tháng Một 22, 2018

Giảng viên: Nguyễn Đức Sơn - Phòng Đào tạo

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Đức Sơn
Kỹ sư
27/01/1985
Nam
Hà Nội
54 Triều Khúc Thanh Xuân
0947959628
sonnd@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Đào tạo

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Chưa có thông tin
Công nghệ thông tin
Việt Nam
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
B1

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ SP dạy nghề, Giáo dục đại học

Quá trình công tác chuyên môn

8/2008-11/2014 VPK Công nghệ thông tin Cán sự đào tạo

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm