Thứ Hai ,Tháng Mười Hai 10, 2018

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Long - PHT Nguyễn Hoàng Long

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Hoàng Long
PGS.TS
05/02/1976
Nam
Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên
Phòng 302 Nhà H, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Chưa có thông tin
longnh@utt.edu.vn
Hà Nội
PHT Nguyễn Hoàng Long

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học GTVT
Đường bộ
Việt Nam
1999
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Đường ô tô - sân bay
2005
Chưa có thông tin
Đường ô tô - sân bay
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Upper Intermediate

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

1999-2005 Bộ môn Đường - Khoa Công trình Giảng viên
2005-2010 Phòng KHCN-HTQT Giảng viên, nghiên cứu viên, Phó trưởng phòng
2010-2011 Phòng Đào tạo Giảng viên, Phó trưởng phòng
2011-2013 Khoa Công trình Giảng viên, Trưởng khoa
2013- đến nay Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên, Phó Hiệu trưởng

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Ứng dụng phương pháp mô phỏng số trong việc lượng hoá chỉ tiêu tổng hợp về cường độ mặt đường cứng đường ôtô và sân bay phục vụ công tác nghiệm thu đánh giá chất lượng công trình 2007 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy mặt đường ô tô trong điều kiện khai thác ở Việt Nam 2008 Cấp Bộ Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy mặt đường cứng đường ô tô theo phương pháp tuyến tính thống kê 2009 Cấp Trường Chủ nhiệm
4 Đề xuất giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sử chữa, nâng cấp đường ô tô 2010 Cấp Bộ Chủ nhiệm
5 Xây dựng giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sửa chữa, nâng cấp đường ô tô 2011 Cấp Bộ Chủ nhiệm
6 Giải pháp xử lý, tái chế phế phẩm nông nghiệp làm đường giao thông nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc 2012 Cấp Tỉnh Chủ nhiệm
7 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng 2013 Cấp Nhà nước Thư ký, Chủ nhiệm 01 đề tài nhánh
8 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Hawkeye trong khảo sát đánh giá chất lượng mặt đường 2014 Cấp Bộ Chủ nhiệm
9 TCVN "Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát", thay thế TCN263-2000 2015 Cấp Bộ Chủ trì
10 Nghiên cứu đánh giá chất lượng bitum bằng thiết bị cắt động lưu biến có thí nghiệm đối chiếu với độ nhớt động học 2015 Cấp Bộ Chủ nhiệm
11 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÊ TÔNG NHỰA SỬ DỤNG BITUM PMB40 VÀ PMB60 2016 Cấp Bộ Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu trạng thái ứng suất, biến dạng của kết cấu mặt đường có lớp bê tông nhựa trên nền bê tông xi măng” 2006 Tạp chí Giao thông vận tải
2 Nghiên cứu trạng thái ứng suất- biến dạng và tính toán mô đun đàn hồi tương đương trong kết cấu áo đường hệ 2 lớp 2008 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
3 Tính toán độ tin cậy kết cấu mặt đường ô tô và sân bay theo phương pháp tuyến tính thống kê 2008 Tạp chí Giao thông vận tải
4 Ứng dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo trong tính toán độ tin cậy mặt đường cứng đường ô tô 2008 Tạp chí Giao thông vận tải
5 Tính toán mô đun đàn hồi tương đương áo đường hệ nhiều lớp 2008 Tạp chí Giao thông vận tải
6 Nghiên cứu xác định phân phối xác suất các đại lượng ngẫu nhiên tham số tính toán kết cấu áo đường bê tông xi măng 2010 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
7 Đánh giá độ tin cậy một số công trình mặt đường BTXM đang khai thác tại Việt Nam 2010 Tạp chí Giao thông vận tải
8 Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số tính toán đến độ tin cậy của kết cấu mặt đường cứng đường ôtô 2010 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
9 Nghiên cứu lựa chọn phương pháp đánh giá độ tin cậy kết cấu mặt đường bê tông xi măng 2010 Tạp chí Giao thông vận tải
10 Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy kết cấu mặt đường mềm theo chỉ tiêu độ võng đàn hồi 2010 Tạp chí Giao thông vận tải
11 Road network, the work of road maintenance & management and the necessary of developing a road maintenance and management system in Vietnam 2008 Proceedings of the international seminar on infrastructure management for developing world.
12 Nghiên cứu ảnh hưởng của cấp phối cốt liệu đến chiều sâu lún vệt bánh xe trên mẫu bê tông Asphalt bằng thiết bị Wheel Tracking 2014 Tạp chí Giao thông vận tải
13 Nghiên cứu về sự hóa già của bitum trong phòng thí nghiệm 2014 Tạp chí Giao thông vận tải
14 Phương pháp thiết kế và giải pháp kết cấu mặt đường có lớp bê tông nhựa trên nền BTXM hiện hữu 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
15 Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm đặc tính lưu biến của bitum sử dụng ở Việt Nam 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
16 Tính toán xác định số phân cấp PCN tấm BTXM hai lớp mặt đường sân bay bằng thiết bị FWD 2014 Tạp chí Giao thông vận tải
17 A comparative study of sequential minimal optimization-based support vector machines, vote feature intervals, and logistic regression in landslide susceptibility assessment using GIS 2017 Environmental Earth Sciences
18 Nghiên cứu thực nghiệm tương quan một số đặc tính cơ lý của bitum và khả năng kháng hằn vệt bánh xe của bê tông asphalt trong điều kiện Việt Nam 2017 Tạp chí Giao thông vận tải
19 Nghiên cứu đánh giá chất lượng mặt đường trong giai đoạn khai thác thông qua chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI theo quan điểm lý thuyết độ tin cậy 2017 Tạp chí Giao thông vận tải
20 Research on the Correlation Between International Roughness Index (IRI) and Present Serviceability Index (PSI), Recommendations on Evaluation Rates in Vietnam’s Conditions 2017 International Journal of Engineering Research & Technology
21 Tính năng của bê tông asphalt sử dụng bitum PMB60 2016 Tạp chí Giao thông vận tải
22 Ứng dụng công nghệ Hawkeye trong đánh giá tình trạng mặt đường cao tốc ở Việt Nam 2016 Tạp chí Giao thông vận tải
23 Xác định nguyên nhân và kiến nghị giải pháp sử dụng vật liệu khắc phục biến dạng không phục hồi và xô trượt lớp bê tông asphalt mặt đường trong điều kiện Việt Nam 2016 Tạp chí Giao thông vận tải
24 Experimental Research on the Effect of Compaction on the Properties of Hot Mix Asphalt Concrete 2017 International Journal of Engineering Research & Technology
25 Conductivity of composites with multiple polygonal aggregates, theoretical estimates and numerical solutions from polarization series 2018 International Journal of Engineering Science
26 A Study on Calculation of Rutting Depth of Pavement Asphalt Concrete Layer In Under Vietnam Conditions 2018 International Journal of Applied Engineering Research, Volume 13, Number 7 (2018) pp. 5452-5457
27 Effect of aggregate gradation on rutting of asphalt concrete by using a wheel tracking device in Vietnam 2018 Journal of the Mechanical Behavior of Materials

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Xây dựng mặt đường 2013 NXB Giao thông vận tải
2 Thiết kế đường ô tô 2016 Xây dựng
3 Quản lý khai thác đường 2017 NXB Xây dựng

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Nguyễn Văn Minh Nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ thuật của bitum theo SuperPave và định hướng áp dụng ở Việt Nam Nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ thuật của bitum theo SuperPave và định hướng áp dụng ở Việt Nam Thạc sĩ 2013
2 Đỗ Duy Tùng Nghiên cứu đánh giá chất lượng bitum theo đặc tính sử dụng nhằm nâng cao khả năng chống biến dạng của bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam Thạc sĩ 2014
3 Hoàng Viết Cường Tính toán, đánh giá số phân cấp PCN mặt đường BTXM sân bay bằng thiết bị đo độ võng động FWD Thạc sĩ 2015
4 Lê Ngọc Dung Nghiên cứu ảnh hưởng của xe quá tải đến đến ổn định nền đường trong kết cấu áo đường mềm Thạc sĩ 2015
5 Nguyễn Tiến Sỹ Tính toán xác định chiều dày hợp lý lớp bê tông nhựa theo chỉ tiêu độ bền mỏi của kết cấu mặt đường mềm Thạc sĩ 2016
6 Phạm Viết Hoàng Tính toán xác định chiều dày hợp lý lớp bê tông nhựa theo chỉ tiêu độ bền cắt trượt trong kết cấu mặt đường mềm Thạc sĩ 2016
7 Trần Quang Hợp Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp công nghệ phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do ảnh hưởng của ngập lụt đến các công trình đường bộ ở Tứ giác Long Xuyên trong bối cảnh BĐKH Tiến sĩ dự kiến 2017
8 Vũ Thành Hưng Nghiên cứu ảnh hưởng của bột khoáng đến khả năng chịu nhiệt của của bê tông asphalt trong xây dựng mặt đường ô tô ở Việt Nam Tiến sĩ dự kiến 2018
9 Lê Thanh Hải Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố vật liệu đến hằn lún vệt bánh xe mặt đường bê tông asphalt trong điều kiện Việt Nam Tiến sĩ dự kiến 2019

Các hướng nghiên cứu quan tâm