Thứ Năm ,Tháng Mười 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Thơm - Khoa Lý luận chính trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Thơm
Tiến sĩ
14/01/1978
Nữ
Thị trấn Tân Bình - Yên Sơn - Tuyên Quang
Số nhà 1, Ngõ 161, Đường Yên Xá, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội
01663.129.889
thomnt78@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Lý luận chính trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Sư phạm Hà Nội
Lịch sử
Việt Nam
2000
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
2009
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
2016
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Giao tiếp

4. Chứng chỉ:

Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Giảng vien LLCT, năm 2009; Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2016

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 01/2002 -> 02/2007 Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) Thư viện viên
Từ 03/2007 -> 03/2011 Khoa Lý luận chính trị, Trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
Từ 04/2011 -> 11/2012 Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
Từ 12/2012 -> 12/2013 Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công nghệ GTVT Phó trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam; tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học
Từ 01/2014 ->02/016 Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công nghệ GTVT Trưởng Bộ môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam; tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học
Từ 03/2016 -> 06/2017 Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công nghệ GTVT Phó Trưởng khoa, kiêm Trưởng Bộ môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam; tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học
Từ 07/2017 đến nay Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công nghệ GTVT Phó Trưởng khoa; tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 logistics và việc đào tạo nguồn nhân lực logistics tại Trường Đại học Công nghệ GTVT Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trong Trường Cao đẳng GTVT hiện nay 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT 2013 Cấp Trường Cán bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Tìm hiểu về phát triển kinh tế hàng hải trong thời kỳ đổi mới 2012 Tạp chí Lịch sử Đảng
2 Phát triển kinh tế hàng hải ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 2012 Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị Quân sự
3 Phát triển hệ thống cảng biển theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ 2012 Tạp chí Tuyên giáo
4 Phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế 2014 Tạp chí Lịch sử Đảng
5 Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo 2014 Tạp chí Tuyên giáo
6 Phát triển kinh tế biển gắn vơi bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của nước ta trong giai đoạn hiện nay 2014 Tạp chí Hàng hải Việt Nam
7 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Vận tải biển Việt Nam 2014 Tạp chí Tuyên giáo online
8 Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo gắn với các hoạt động kinh tế biển của nước ta hiện nay 2014 Tạp chí Giao thông vận tải
9 Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Hàng hải đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 2015 Tạp chí Hàng hải Việt Nam
10 Phát triển kinh tế hàng hải từ chủ trương của Đảng đến thực tiễn hiện nay 2015 Tạp chí Tuyên giáo
11 Tăng cường hợp tác quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập của ngành Hàng hải 2016 Nội san KH&CNGT, số 01/2016 của Trường Đại học Công nghệ GTVT
12 Phát triển kinh tế hàng hải Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập 2016 Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam
13 Tăng cường hợp tác quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập của ngành kinh tế hàng hải 2016 Tạp chí Khoa học
14 Nâng cao chất lượng cán bộ giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội 12/2016 Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 - Đại học Quốc gia tổ chức
15 Chủ trương của Đảng trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo đảm an sinh xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế 2017 Nxb Lao động - Xã Hội (Kỷ yếu hội thảo khoa học)
16 Công an Việt Nam trong những năm đầu Cách mạng tháng Tám 2018 Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 5/2018

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Hướng dẫn ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2013 Hải Phòng
2 45 Câu hỏi tự luận môn Đường lối cách mạng của Đang Cộng sản Việt Nam 2014 Hải Phòng
3 Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 2014 Hải Phòng
4 Sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế hàng hải giai đoạn 1996 - 2011: Thực trạng và giải pháp 2016 Hải Phòng
5 Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực trí thức trong quá trình hội nhập quốc tế 2017 Nxb Hải Phòng
6 45 Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 2017 Nxb Chính trị Quốc gia

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm