Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Nguyễn Văn Vi - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Văn Vi
PGS.TS.
01/05/1955
Nam
Hà Nội
Nhà số 04, ngõ 333 Đường Nguyễn Khoái, Tổ 12E, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
0974853495
vinv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông Đường thủy Hải Phòng (nay là Đại học Hàng hải Việt Nam)
Xây dựng Cảng-đường thủy
Việt Nam
1977
Chuyên ngành ngôn ngữ Tiếng Nga, hệ tại chức, ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội
1985

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Xây dựng Công trình Cảng và đường thủy
1994
Học viện Giao thông vận tải đường thuỷ quốc gia Moskva, LB Nga
Các thời hạn phục vụ của các công trình bến xét đến hao mòn vật lý và hao mòn vô hình của chúng

3. Ngoại ngữ

Tiếng Nga
Tốt
Tiếng Anh
Giao tiếp, đọc tài liệu chuyên môn

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

1977-1983 Bộ môn Công trình cảng, Khoa Công trình thuỷ, Đại học Hàng Hải Việt Nam Giảng viên
1983-1988 Bộ môn Công trình cảng, Khoa Công trình thuỷ, Đại học Hàng Hải Việt Nam Trưởng Bộ môn Công trình cảng
1989-1994 Học viện Giao thông vận tải đường thuỷ quốc gia Moskva, LB Nga Nghiên cứu sinh
1995 – 2006 Học viện Giao thông vận tải đường thuỷ quốc gia Moskva, LB Nga Cộng tác viên khoa học và hoàn thành Luận án TSKH
2007-2009 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải (CMB), Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, Bộ GTVT Chuyên viên, Trợ lý khoa học và kỹ thuật cho Ban lãnh đạo Công ty
Từ 3/2010 đến 6/2015 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Bộ GTVT Giảng viên, GVC, Chủ tịch Hội đồng Khoa Công trình, Trưởng Bộ môn Công trình thuỷ
Từ 6/2015 đến nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Bộ GTVT Giảng viên chính, Chủ tịch Hội đồng Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu và đề xuất phương pháp tính toán độ tin cậy về sức chịu tải của cọc khoan nhồi. Mã số: DT1011.30. 2010-2011 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu và xác định độ tin cậy của tường chắn cứng. Mã số: DT1011.31. 2010-2011 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu ổn định chung của công trình bến tường cừ một neo theo lý thuyết độ tin cậy. Mã số: DT 1112.33. 2011-2012 Cấp Trường Chủ nhiệm
4 Dự án chuyển đổi Tiêu chuẩn 22TCN209-92 thành TCVN9984:2013 “Thi công bê tông dưới nước bằng phương pháp vữa dâng”. Mã số: TC113018. 2012-2013 Cấp Bộ Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu một số đặc trưng thống kê về kích thước hình học và tính chất cơ học của kết cấu phục vụ cho việc thiết kế công trình bến cảng trên cơ sở độ tin cậy. Mã số: DT134008. 2013-2014 Cấp Bộ Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu một số đặc trưng thống kê của giới hạn chảy của cốt thép chịu lực được dùng nhiều trong công trình cầu BTCT thường để phục vụ thiết kế cầu theo độ tin cậy. Mã số: DT151611 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Về độ tin cậy khai thác của các công trình bến cảng xét đến các hao mòn vật lý và các hao mòn vô hình của chúng 1991 Tập san Khoa học của Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, nay là Tạp chí “Khoa học-Công nghệ Hàng hải”, ISSN 1859-316X
2 Tính toán các công trình bến cảng theo lý thuyết độ tin cậy 1996 Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
3 Некоторые вопросы морального износа портовых причальных сооружений 2000 Доклады V научного симпозиума, посвященного 6-летию Вьетнамской научно-технической Ассо-циации в РФ. ISBN 5-89081-031-6.
4 Yếu tố thời gian trong tính toán các công trình bến cảng 2001 Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
5 Метод постепенного статисти-ческого моделирования для расчета причальных сооружений с высоким гибким свайным ростверком 2002 “Морские и речные порты России” - Сборник докладов и тезисов Первой научно-практической Конференции - Tuyển tập Báo cáo hội nghị quốc tế có phản biện (reviewed paper), LB Nga
6 Метод постепенного статисти-ческого моделирования в расчетах надежности строительных кон-струкций 2002 Доклады VI научного симпозиума Вьетнамской научно-технической Ассо-циации в РФ. ISBN 5-89081-034-0.
7 Расчет больверка методом постепенного статистического моделирования 2002 Доклады VI научного симпозиума Вьетнамской научно-технической Ассо-циации в РФ. ISBN 5-89081-034-0.
8 Метод статистического моделиро-вания в расчетах надежности портовых гидротехнических со-оружений 2003 “Наука и техника транспор-та” (Tạp chí do Hội đồng bằng cấp tối cao – VAK của Bộ Giáo dục LB Nga quản lý để công bố các kết quả khoa học cơ bản của các Luận án TSKH)
9 Определение эксплуатационной надежности причалов с помощью метода статистического моделирования 2003 Материалы профессорско-преподавательской конфе-ренции Московская Госу-дарственная Академия водного транспорта (Tài liệu Hội nghị khoa học các Giáo sư-giảng viên Học viện GTVT đường thuỷ quốc gia Moskva, LB Nga)
10 Влияние коррозии на надежность причальных сооружений с ме-таллическми элементами 2004 “Транспортное строитель-ство”, ISSN 0131-4300 (Tạp chí do Hội đồng bằng cấp tối cao – VAK của Bộ Giáo dục LB Nga quản lý)
11 Расчеты надежности на общую устойчивость больверка методом статистического моделирования 2004 “Морские и речные порты России” - Сборник докладов и тезисов Второй научно-практической Конференции
12 Определение статистических характеристик горизонтальных усилий на рамы причалов свайного типа методом статистического моделирования 2006 “Наука и техника транспор-та”
13 Định hướng sử dụng quy phạm và khởi thảo quy phạm mới để thiết kế các công trình cảng và đường thuỷ 2008 Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
14 Độ tin cậy khai thác và dự trữ còn lại của các công trình bến cảng 2008 Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
15 Mô phỏng phân bố độ bền và nội lực trong các cấu kiện chịu tải để xác định độ tin cậy của các công trình cảng 2009 Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
16 Về vấn đề thiết kế các công trình cảng theo lý thuyết độ tin cậy 2009 Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học Viện Khoa học-Công nghệ Giao thông vận tải
17 Độ tin cậy về ổn định chung của các mái dốc 2010 Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
18 Tính toán độ tin cậy của các công trình và nền của chúng 2010 Tạp chí Địa kỹ thuật, ISSN 0868-279X
19 Xác định độ tin cậy của các công trình trên biển 2010 Tạp chí “Biển & Bờ”, ISSN 2354-1245 (Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa Việt Nam)
20 Một số vấn đề về loại công trình tường cừ có bản neo giảm tải 2010 Tạp chí “Biển & Bờ”, ISSN 2354-1245
21 Tính toán độ tin cậy của các tường chắn cứng 2010 Tạp chí “Hàng Hải”
22 Tính toán độ tin cậy về sức chịu tải của nền công trình 2011 Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, ISSN 1859-316X
23 Xác định độ tin cậy về sức chịu tải của các cọc khoan nhồi 2011 Tạp chí Địa kỹ thuật, ISSN 0868-279X
24 Tính toán ổn định trượt sâu công trình tường cừ một neo theo quan điểm xác suất 2011 Tạp chí “Biển & Bờ”, ISSN 2354-1245
25 Về phương pháp tính toán độ tin cậy của các công trình 2011 Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 15 Học viện Kỹ thuật quân sự
26 Tính toán công trình theo các phương pháp xác suất và độ tin cậy 2012 Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật quân sự, ISSN-1859-0209
27 Vấn đề tổ hợp tải trọng trong thiết kế công trình bến bệ cọc cao mềm 2013 Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
28 Tính toán độ tin cậy của nền các công trình 2013 Tạp chí Địa kỹ thuật, ISSN 0868-279X
29 Sự suy giảm độ tin cậy của tường cừ thép một neo trong ngành cảng và đường thuỷ do ăn mòn 2014 Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
30 Nghiên cứu hiện trường đặc trưng thống kê của cường độ bê tông và kích thước các công trình cảng 2014 Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
31 Sự thay đổi độ tin cậy về ổn định chung của công trình bến tường cừ khi độ chênh mực nước trước và sau tường thay đổi 2014 Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
32 Đánh giá an toàn của nền đắp trên đất yếu theo Tiêu chuẩn hiện hành và theo lý thuyết độ tin cậy 11/2015 Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
33 Độ tin cậy về ổn định của công trình bến thùng chìm 4/2016 Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
34 Nghiên cứu các đặc trưng thống kê giới hạn chảy của thép trong các cầu BTCT thường 01/2017 Tạp chí Địa kỹ thuật, ISSN 0868-279X

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Các phương pháp tính toán kết cấu trên nền đàn hồi 1988 Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
2 Phương pháp mô hình hoá thống kê từng bước trong tính toán độ tin cậy của các công trình cảng 2009. Tái bản lần 1: 2014. Tái bản lần 2: 2017. NXB Giao thông vận tải
3 Độ tin cậy của các công trình bến cảng 2009. Tái bản lần thứ 1: 2011. Tái bản lần thứ 2: 2017. NXB Giao thông vận tải
4 Công trình thủy lợi (Chủ biên) 2016 NXB Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Nguyễn Gia Hưng Tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi dưới nhà cao tầng theo lý thuyết độ tin cậy Thạc sĩ 2011
2 Vũ Lê Minh Độ tin cậy về ổn định chung của công trình dạng tường cừ có một tầng neo Thạc sĩ 2011
3 Phạm Trung Dũng Nghiên cứu tính toán xác định độ tin cậy của tường chắn cứng Thạc sĩ 2012
4 Trần Văn Hùng Nghiên cứu tính toán độ tin cậy về sức chịu tải của các cọc khoan nhồi trong các công trình bến cảng Thạc sĩ 2012
5 Nguyễn Văn Biên Nghiên cứu sự thay đổi độ tin cậy của móng tầng hầm khi thay đổi tải trọng do công trình truyền xuống Thạc sĩ 2013
6 Mai Văn Chiến Nghiên cứu tính toán dầm bê tông cốt thép đúc sẵn ứng suất trước theo lý thuyết độ tin cậy Thạc sĩ 2013
7 Nguyễn Quang Hiến Nghiên cứu ổn định của công trình bến thùng chìm theo lý thuyết độ tin cậy Thạc sĩ 2013
8 Nguyễn Quốc Tới Nghiên cứu sự thay đổi độ tin cậy về ổn định chung của công trình bến tường cừ một neo khi độ chuyên mực nước trước và sau tường thay đổi Thạc sĩ 2014
9 Tạ Song An Nghiên cứu độ tin cậy về khả năng chịu tải của móng cọc khoan nhồi dưới nhà cao tầng Thạc sĩ 2014
10 Vũ Văn Nghĩa Nghiên cứu sự an toàn của nền đắp trên đất yếu theo tiêu chuẩn hiện hành và theo lý thuyết độ tin cậy Thạc sĩ 2015
11 Nguyễn Cảnh Toàn Nghiên cứu tính toán độ tin cậy về khả năng chịu lực của tường barrette trong tầng hầm nhà cao tầng Thạc sĩ 2016

Các hướng nghiên cứu quan tâm