Thứ Tư ,Tháng Mười Hai 12, 2018

Giảng viên: Phạm Thái Bình - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Thái Bình
TIẾN SĨ
26/04/1986
Nam
Thái Bình
Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
0964628809
binhpt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Địa Kỹ Thuật CTGT
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Đường ô tô và đường thành phố
2012
Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Civil Engineering
2017
Gujarat Technological University
Modeling of landslide hazard assessment using Geo-Informatics Techniques

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Tốt

4. Chứng chỉ:

Certificate of Proficiency in English (English and Foreign Language University - India)

Quá trình công tác chuyên môn

2009 - 2013 Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Địa kỹ thuật như Cơ học đất, Địa chất công trình, Nền móng
2011 - 2012 Đại học Công nghệ GTVT UV BCH Đoàn trường Đại học Công nghệ GTVT
2012 - 2013 Đại học Công nghệ GTVT Phó bí thư Đoàn trường Đại học Công nghệ GTVT
2013 - 2017 Gujarat Technological University (Ấn Độ) PhD student at Gujarat Technological University; Co-guide of Master and PhD students of India, Iran, China
2014 - 2017 Bhaskaracharya Institute For Space Applications and Geo-Informatics Senior Researcher of Geoinformatic Applications
2015 - Nay Bhaskaracharya Institute For Space Applications and Geo-Informatics Scientific reviewer (Journal referee) of Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change - ISI journal (IF = 3.085); Environmental Modelling and Software - ISI journal (IF = 4.42)
2016 - Nay Bhaskaracharya Institute For Space Applications and Geo-Informatics Scientific reviewer (Journal referee) of Geocarto International - ISI journal (IF = 1.38); Third International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (April 29~30, 2017) in Central European University (CEU), Dubai, UAE; Geomatics, Natural Hazards and Risk - ISI journal (IF = 2.14)
2017 - Nay Bhaskaracharya Institute For Space Applications and Geo-Informatics Scientific reviewer (Journal referee) of Journal of Mountain Science - ISI journal (IF = 1.017); Gavin publishers; Journal of the Indian Society of Remote Sensing (ISI, IF = 0.676); Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing (ISI IF = 0.835); International Journal of Physical Sciences (SCOPUS); Frontiers of Earth Science (ISI IF = 1.051); Science of the Total Environment (ISI IF = 4.9), Earth Science Informatics (ISI, IF = 1.495)
2017 - Nay Bhaskaracharya Institute For Space Applications and Geo-Informatics A corresponding member of International Geographical Union (IGU) commission on Biogeography and Biodiversity (India)
2018 - Nay Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên, bộ môn Đĩa Kỹ Thuật CTGT, khoa Công trình
2018 - Nay Đại học Công nghệ GTVT Journal referee (scientific reviewer) of Defence Science Journal (ISI, IF = 0.5), Recent Patents on Computer Science (Scopus); Land Degradation & Development (ISI, IF = 9.787); Earth Sciences Research (ISI, IF = 0.634); International Journal of Information Technology and Decision Making (ISI, IF = 1.664); Physical Geography (ISI, IF = 0.741); Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences (SCOPUS); Journal of Hydroinformatics (ISI, IF = 1.634); Environmental Earth Sciences. (ISI, IF = 1.569); GeoJournal (SCOPUS); Information Fusion (ISI, IF=6.693); Environmental Monitoring and Assessment (ISI, IF=1.687)

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Tương quan về độ bền chống cắt của đất dính mềm yếu xác định từ các phương pháp khác nhau 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu đánh giá phân vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất huyện Lục Yên, Yên Bái Đang thực hiện Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trí tuệ nhân tạo của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong dự báo biến đổi địa môi trường khi xây dựng tuyến đường cao tốc ven biển đoạn Hải Phòng – Ninh Bình Đang thực hiện Cấp Bộ Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Lựa chọn tham số chống cắt của đất dính mềm yếu khi tính ổn định trượt trong xây dựng đường ô tô 2013 Tạp chí GTVT (Việt Nam)
2 A comparison study of predictive ability of support vector machines and naive bayes tree methods in landslide susceptibility assessment at an area between Tehri Garhwal and Pauri Garhwal, Uttarakhand state (India) using GIS 2015 National Symposium on Geomatics for Digital India & Annual Conventions of ISG & ISRS, Jaipur (India)
3 Landslide susceptibility assessment at a part of Uttarakhand Himalaya, India using GIS – based statistical approach of frequency ratio method 2015 International Journal of Engineering Research & Technology (India)
4 Landslide susceptibility assesssment in the Uttarakhand area (India) using GIS: a comparison study of prediction capability of naïve bayes, multilayer perceptron neural networks, and functional trees methods 2015 Theoretical and Applied Climatology (Austria) - ISI journal (IF = 2.433)
5 Evaluation of predictive ability of support vector machines and naive Bayes trees methods for spatial prediction of landslides in Uttarakhand state (India) using GIS 2016 Journal of Geomatics (India)
6 Shear resistance and stability study of embankments using different shear resistance parameters of soft soils from laboratory and field tests: a case study of Hai Phong city, Viet Nam 2016 International Journal for Scientific Research and Development (India)
7 Application of Classification and Regression Trees for Spatial Prediction of Rainfall Induced Shallow Landslides in the Uttarakhand Area (India) Using GIS 2016 9th International Geographical Union (IGU) Conference Land Use Change, Climate Extremes and Disaster Risk Reduction (India)
8 Rotation forest fuzzy rule-based classifier ensemble for spatial prediction of landslides using GIS 2016 Natural Hazards (Netherlands) - ISI journal (IF = 1.746)
9 GIS-based modeling of rainfall-induced landslides using data mining-based functional trees classifier with AdaBoost, Bagging, and MultiBoost ensemble frameworks 2016 Environmental Earth Sciences (Germany) - ISI journal (IF = 1.765)
10 Spatial prediction of rainfall-induced shallow landslides using hybrid integration approach of Least-Squares Support Vector Machines and differential evolution optimization: a case study in Central Vietnam 2016 International Journal of Digital Earth (United Kingdom) - ISI journal (IF = 3.291)
11 A comparative study of different machine learning methods for landslide susceptibility assessment: A case study of Uttarakhand area (India) 2016 Environmental Modelling & Software (Netherlands) - ISI journal (IF = 4.42)
12 Landslide Hazard Assessment Using Random SubSpace fuzzy rules based Classifier Ensemble and Probability Analysis of Rainfall Data: A Case Study at Mu Cang Chai District, Yen Bai province (Viet Nam) 2016 Journal of the Indian Society of Remote Sensing (India) - ISI journal (IF = 0.676)
13 Hybrid Integration of Multilayer Perceptron Neural Networks and Machine Learning Ensembles for Landslide Susceptibility Assessment at Himalayan Area (India) using GIS 2016 CATENA (Netherlands) - ISI journal (IF, 2016 = 3.191)
14 A Novel Ensemble Classifier of Rotation Forest and Naïve Bayer for Landslide Susceptibility Assessment at the Luc Yen District, Yen Bai Province (Viet Nam) Using GIS 2016 Geomatics, Natural Hazards and Risk (United Kingdom) - ISI journal (IF = 2.14)
15 Spatial Prediction of Rainfall Induced Landslides Using Bayesian Network at Luc Yen District, Yen Bai Province (Viet Nam) 2016 International Conference on Environmental Issues in Mining and Natural Resources Development (EMNR 2016) - Hanoi University of Mining and Geology (Viet Nam)
16 A comparative study of least square support vector machines and multiclass alternating decision trees for spatial prediction of rainfall-induced landslides in a tropical cyclones area 2016 Geotechnical and Geological Engineering (Netherlands) - SCOPUS Indexed Journal
17 Landslide Susceptibility Assessment Using Bagging Ensemble Based Alternating Decision Trees, Logistic Regression and J48 Decision Trees Methods: A Comparative Study 2017 Geotechnical and Geological Engineering (Netherlands) - SCOPUS Indexed Journal
18 A Novel Classifier Based on Composite Hyper-cubes on Iterated Random Projections for Landslide Susceptibility Assessment in the Uttarakhand Area (India) Using GIS 2018 Journal of the Geological Society of India (India) - ISI journal (IF = 0.596)
19 Shallow landslide susceptibility assessment using a novel hybrid intelligence approach 2017 Environmental Earth Sciences (Germany) - ISI journal (IF = 1.765)
20 Application of Classification and Regression Trees for Spatial Prediction of Rainfall Induced Shallow Landslides in the Uttarakhand Area (India) Using GIS 2017 Climate change and Disaster risk reduction (SPRINGER book chapter)
21 A Comparative Study of Sequential Minimal Optimization Based Support Vector Machines, Vote Feature Intervals and Logistic Regression in Landslide Susceptibility Assessment Using GIS 2017 Environmental Earth Sciences (Germany) - ISI journal (IF = 1.765)
22 A comparative study between popular statistical and machine learning methods for simulating volume of landslides 2017 CATENA (Netherlands) - ISI journal (IF, 2016 = 3.191)
23 Application and Comparison of Decision Tree-based Machine Learning Methods in Landside Susceptibility Assessment at Pauri Garhwal Area, Uttarakhand, India 2017 Environmental Processes (Greece) - SCOPUS Indexed Journal
24 A Novel Hybrid Artificial Intelligence Approach for Flood Susceptibility Assessment 2017 Environmental Modelling & Software (Netherlands) - ISI journal (IF = 4.42)
25 A Novel Hybrid Model of Rotation Forest Based Functional Trees for Landslide Susceptibility Mapping: A Case Study at Kon Tum Province, Vietnam 2017 Advances and Applications in Geo-spatial Technology and Earth Resources (SPRINGER book chapter)
26 Spatial Prediction of Rainfall Induced Shallow Landslides Using Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System and Particle Swarm Optimization: A Case Study at the Uttarakhand Area, India 2017 Advances and Applications in Geo-spatial Technology and Earth Resources (SPRINGER book chapter)
27 A Novel Hybrid Intelligent Approach of Random Subspace Ensemble and Reduced Error Pruning Trees for Landslide Susceptibility Modeling: A Case Study at Mu Cang Chai district, Yen Bai province, Viet Nam 2017 Advances and Applications in Geo-spatial Technology and Earth Resources (SPRINGER book chapter)
28 A Hybrid Machine Learning Ensemble Approach Based on a Radial Basis Function Neural Network and Rotation Forest for Landslide Susceptibility Modeling: A Case Study in the Himalayan Area, India 2017 International Journal of Sediment Research (China) - ISI journal (IF,2016 = 1.494)
29 A Correlatıon Analysıs of Shear Parameters of Plastıc Clay Ddetermıned from Dırect Shear and Trıaxıal Shear Tests 2017 International Journal of Civil Engineering and Technology (India) - SCOPUS Indexed Journal
30 Evaluation and Comparison of LogitBoost Ensemble, Fisher's Linear Discriminant Analysis, Logistic Regression, and Support Vector Machines Methods for Landslide Susceptibility Mapping 2017 Geocarto International (United Kingdom) - ISI journal (IF, 2016 = 1.646)
31 A novel hybrid integration model using support vector machines and random subspace for weather-triggered landslide susceptibility assessment in the Wuning area (China) 2017 Environmental Earth Sciences (Germany) - ISI journal (IF = 1.765)
32 Wildfire spatial pattern analysis in the Zagros Mountains, Iran: A comparative study of decision tree based classifiers 2017 Ecological Informatics (Netherlands) - ISI journal (IF = 2.02)
33 A Novel Hybrid Model of Bagging based Naïve Bayes Trees for Landslide Susceptibility Assessment 2017 Bulletin of Engineering Geology and the Environment (Germany) - ISI journal (IF = 1.901)
34 Analysis of Consolidation Degree Using Settlement Observation Results and Asaoka Method: A Case Study of Route Km 94+340 -:- Km 94 + 440 of Hanoi - Haiphong Highway Constructıon Project 2017 International Journal of Civil Engineering and Technology (India) - SCOPUS Indexed Journal
35 Prediction of horizontal displacement of ground improved by Mernard vacuum consolidation method based on characteristics of soft soil and selttlement observation results 2017 International Journal of Civil Engineering and Technology (India) - SCOPUS Indexed Journal
36 Spatial Prediction of Landslides Using Hybrid Machine Learning Approach Based on Random Subspace and Classification and Regression Trees 2017 Geomorphology (Netherlands) - ISI journal (IF, 2016 = 2.958)
37 Landslide susceptibility mapping using J48 Decision Tree with AdaBoost, Bagging and Rotation Forest ensembles in the Guangchang area (China) 2017 CATENA (Netherlands) - ISI journal (IF, 2016 = 3.191)
38 Bagging based Support Vector Machines for Spatial Prediction of Landslides 2018 Environmental Earth Sciences (Germany) - ISI journal (IF = 1.569)
39 A Comparative Assessment of Decision Trees Algorithms for Flash Flood Susceptibility Modeling at Haraz Watershed, Northern Iran 2018 Science of the Total Environment (Netherlands) - ISI journal (IF = 4.9)
40 Calculation of Instability of Retaining Wall Of Roads Influenced By Groundwater Level 2018 International Journal of Civil Engineering and Technology (India) - SCOPUS Indexed Journal
41 Machine Learning Methods of Kernel Logistic Regression and Classification and Regression Trees for Landslide Spatial Prediction at Part of Himalayan Area, India 2018 Indian Journal of Science and Technology (India) - SCOPUS journal (H = 25)
42 Application of Simple Remote Sensing techniquesfor the Detection and Extraction of Coastline-A Case Study of Diu Island, India 2018 Indian Ecology Society (SCOPUS indexed journal)
43 Experimental Research for Determination of Basic Parameters of Soil Improved By Cement 2018 International Journal of Applied Engineering Research (India)
44 Prediction of Shear Strength of Soft Soil Using Machine Learning Methods 2018 CATENA (Netherlands) - ISI journal (IF, 2016 = 3.191)
45 Modeling of Determination of Effective Stress of Soil 2018 International Journal of Applied Engineering Research (India)
46 Application of Frequency Ratio Model for the Development of Landslide Susceptibility Mapping at Part of Uttarakhand State, India 2018 International Journal of Applied Engineering Research (India)
47 A Novel Hybrid Intelligent Model of Support Vector Machines and MultiBoost Ensemble for Landslide Susceptibility Modeling 2018 Bulletin of Engineering Geology and the Environment (Germany) - ISI journal (IF = 1.901)
48 A Comparison of Support Vector Machines and Bayesian Algorithms for Landslide Susceptibility Modeling 2018 Geocarto International (United Kingdom) - ISI journal (IF, 2016 = 1.646)
49 A Comparison Study of DRASTIC Methods with Various Objective Methods for Groundwater Vulnerability Assessment Science of the Total Environment 2018 Science of the Total Environment (Netherlands) - ISI journal (IF = 4.9)
50 Spatial Prediction of Rainfall-Induced Landslides Using Aggregating One-Dependence Estimators Classifier 2018 Journal of the Indian Society of Remote Sensing (India) - ISI journal (IF = 0.676)
51 A Novel Hybrid Approach of Bayesian Logistic Regression and Its Ensembles for Landslide Susceptibility Assessment 2018 Geocarto International (United Kingdom) - ISI journal (IF, 2016 = 1.646)
52 Mapping Groundwater Potential Using a Novel Hybrid Intelligence Approach 2018 Water Resources Management (Netherlands) - ISI journal (IF, 2016 = 2.644)
53 A Novel Integrated Approach of Relevance Vector Machine optimized by Imperialist Competitive Algorithm for Spatial Modeling of Rainfall-Induced Shallow Landslides 2018 Remote Sensing (Switzerland) - ISI journal (IF, 2016 = 3.406)

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Địa chất Công trình (Sách) 2014 Nhà xuất bản GTVT (Việt Nam)

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm