Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Phan Huy Trường - Khoa Lý luận chính trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phan Huy Trường
tiến sĩ
01/01/1977
Nam
hà nội
khoa lý luận chính trị - trường đại học công nghệ GTVT, số 54, triều khúc, thanh xuân, hà nội
0987738383
truongph@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Lý luận chính trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

chính quy
Trường Đại học khoa học XH và NV, Đại học quốc gia hà nội
triết học
Việt Nam
1998
ngồn ngữ anh
2014

2. Sau đại học:

triết học
2007
trường đại học khoa học XH và NV, Đại học quốc gia hà nội
triết học
2017
Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
thực hiện công bằng xã hội với việc phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay

3. Ngoại ngữ

tiếng anh
bình thường

4. Chứng chỉ:

tin học, sư phạm dạy đại học

Quá trình công tác chuyên môn

3/1999 - 4/2004 Bộ môn lý luận chính trị -trường Cao Đẳng GTVT giảng viên
5/2004 - 4/2008 tổ bộ môn Triết học, Khoa Mác - Lênin, tư tưởng HCM, Trường Cao Đẳng GTVT (nay là trường Đại học công nghệ GTVT) giảng viên
5/2008 - 12/2012 Khoa lý luận chính trị, Trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường Đại học công nghệ GTVT) phó trưởng bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
01/2013 - nay bộ môn Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Khoa lý luận chính trị, trường Đại học công nghệ GTVT phó trưởng bộ môn
06/2017 Bộ môn Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Khoa lý luận chính trị, Trường đại học công nghệ GTVT phó trưởng Bộ môn
18/12/2017 Bộ môn Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Khoa lý luận chính trị, Trường đại học công nghệ GTVT giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực và một số giải pháp đẩy mạnh quá trình đào tạo nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay 2010 Cấp Trường chủ nhiệm đề tài
2 Quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI vào giảng dạy môn Đường lối CMCĐCSVN 2011 Cấp Trường chủ nhiệm đề tài
3 Nâng cao nhận thức về công giáo đối với học sinh-sinh viên trường đại học công nghệ GTVT 2012 Cấp Trường cán bộ tham gia
4 phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và yêu cầu đặt ra đối với sinh viên trường đại học công nghệ GTVT 2018 Cấp Trường chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 2012 tạp chí giáo dục lý luận, số 7+8
2 Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta hiện nay 2013 tạp chí giáo dục lý luận, số 196
3 Tư tưởng của C.Mác và Ph. Ăng ghen về đoàn kết và ý nghĩa hiện nay 2013 tạp chí giáo dục lý luận, số 200
4 Công bằng xã hội đối với phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay 2015 tạp chí giáo dục lý luận, số 235
5 Thực hiện công bằng xã hội trong phân phối kết quả lao động và tác động của nó đến phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay 2016 Tạp chí Giáo dục lý luận, số 250
6 Vấn đề thực hiện công bằng xã hội (CBXH) trên cơ sở thực hiện nguyên tắc phân phối tư liệu sản xuất, phân phối tài sản, vốn và tác động của nó đối với nguồn nhân lực (NNL) ở Việt Nam hiện nay 2017 tạp chí kinh doanh và công nghệ, số 4
7 vấn đề công tác truyền thông và quản lý truyền thông ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 2018 học viện báo chí và tuyên truyền/ kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "quản lý truyền thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thực trạng và những vấn đề đặt ra

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2018 nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm