Thứ Hai ,Tháng Mười Hai 10, 2018

Giảng viên: Trần Ngọc Hưng - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Ngọc Hưng
Tiến sĩ kỹ thuật
17/09/1982
Nam
TP. Nam Định
Nhà VP5, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
0946617982
hungtn@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học xây dựng Rostov
Đường ô tô và sân bay
Liên bang Nga
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng công trình giao thông
2008
Trường Đại học xây dựng Rostov
Vật liệu xây dựng
2012
Trường Đại học xây dựng Rostov
Nghiên cứu giải pháp nâng cao các đặc tính khai thác của bê tông nhựa sử dụng trong điều kiện thời tiết nóng và ẩm tại Việt Nam

3. Ngoại ngữ

Tiếng Nga
Nghe, nói, đọc, viết
Tiếng Anh
Đọc tài liệu chuyên ngành
Tiếng Pháp
Đọc tài liệu chuyên ngành

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

11/2008 - 11/2011 Viện nghiên cứu các vấn đề về đường bộ - Đại học xây dựng Rostov Nghiên cứu viên
3/2012 - 7/2012 Công ty TNHH công nghệ Armastek Nhân viên phát triển thị trường
7/2012-7/2013 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình 689 Kỹ sư hạ tầng
7/2012-11/2014 Trường Đại học công nghệ GTVT Giảng viên Bộ môn Đường - Khoa Công trình
11/2014-01/2016 Trường Đại học Công nghệ GTVT Phó trưởng Bộ môn Thí nghiệm công trình - Khoa Công trình
01/2016 - nay Trường Đại học công nghệ GTVT Trưởng Bộ môn Thí nghiệm công trình - Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu, đánh giá chất lượng bitum bằng thiết bị cắt động lưu biến có thí nghiệm đối chiếu với độ nhớt động học Cấp Bộ Thư ký khoa học
2 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Hawkeye trong khảo sát, đánh giá tình trạng mặt đường ô tô ở Việt Nam Cấp Bộ Thư ký khoa học
3 Nghiên cứu thử nghiệm trong phòng để cải tiến bitum bằng các phần tử nano dùng trong xây dựng công trình giao thông Cấp Bộ Tham gia
4 Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia DT1625: Bitum – phương pháp thử nghiệm lão hóa gia tốc sử dụng bình áp lực (PAV)/ Vật liệu bitum Cấp Bộ Chủ trì biên soạn
5 Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia DT1724: Bê tông nhựa – phương pháp xác định hàm lượng nhựa đường bằng phương pháp nung trong lò Cấp Bộ Chủ trì
6 Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia DT1530: Bitum – phương pháp xác định các đặc tính lưu biến sử dụng lưu biến kế cắt động/ Vật liệu bitum 2016 Cấp Bộ Thành viên
7 Nghiên cứu sử dụng polyolefin chế tạo phụ gia cải thiện chất lượng nhựa đường và bê tông nhựa nâng cao khả năng kháng hằn vệt bánh xe tại Việt Nam. DT174065 2017 Cấp Bộ Chủ trì
8 Nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng chống cắt trượt của bê tông nhựa thông qua chỉ số góc nội ma sát φ và lực dính kết c 2017 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Bằng sáng chế số RU 2 418 019 C1 Chất kết dính cho plastobeton (bê tông nhựa màu) /Năm 2011/ Các chủ sở hữu: iliopolov S.K, Mardirosova I.V., Trernukh D.S, Bulatov D.D, Kaklyugin V.A, Trernov S.A, Tran Ngoc Hung, Lekontsev E.V (ПАТЕНТ RU 2 418 019 C1 ПЛОТНАЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНАЯ СМЕСЬ / 2011/ Патентообладатель(и): Илиополов Сергей Константинович(RU), Мардиросова Изабелла Вартановна(RU), Черных Дмитрий Сергеевич(RU), Булатов Динар Джавдатович(RU), Каклюгин Александр Викторович(RU), Чернов Сергей Анатольевич(RU), Чан Нгок Хинг(RU), Леконцев Евгений Валерьевич(RU)) 2011 Liên bang Nga (Cơ sở dữ liệu Viện sở hữu công nghiệp liên bang)
2 Bằng sáng chế số RU 2 447 035 C1 Hỗn hợp bê tông chặt sử dụng chất kết dính vô cơ - hữu cơ /Năm 2012/ Các chủ sở hữu: iliopolov S.K, Mardirosova I.V., Stroyev D.A, Trernov S.A, Tran Ngoc Hung, Trernukh D.S, Maksimenko M.V. (ПАТЕНТ RU 2 447 035 C1 ПЛОТНАЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНАЯ СМЕСЬ / 2012/ Патентообладатель(и): Илиополов Сергей Константинович(RU), Мардиросова Изабелла Вартановна(RU), Строев Дмитрий Александрович(RU), Чернов Сергей Анатольевич(RU), Чан Нгок Хынг(RU), Черных Дмитрий Сергеевич(RU), Максименко Максим Bладиславович(RU)) 2012 Liên bang Nga (Cơ sở dữ liện Viện sở hữu công nghiệp liên bang)
3 Модифицированное асфальтовое вяжущее повышенной стойкости к старению 2011 Известия высших учебных заведений «Строительство». № 4 (628) апрель 2011. – с. 15-20.
4 Снижение интенсивности развития пластических деформаций с помощью дисперсного армирования дорожно - строительных материалов добавками минерального волокна 2011 Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. № 1 (30) апрель 2011. – с. 192-199
5 Комплексно-модифицированный асфальтобетон повышенной стойкости к воздействиям жаркого и влажного климата 2011 Известия высших учебных заведений «Строительство». № 7 (631) июль 2011. – с. 54-61.
6 Разработка резиносодержащего полиолефинового модификатора для асфальтобетонов дорожного строительства Вьетнама. 2011 «Строительство – 2011»: Материалы Международной научно–практической конференции. – Ростов-на-Дону: РГСУ, 2011. – С. 29-31.
7 Комплексная полимерно-минеральная добавка для асфальтового вяжущего. 2011 Журнал «Мир дорог». – Москва апрель 2011. – С. 57-58.
8 Модификация асфальтовяжущего комплексной добавки из резинового термоэластопласта и извести-пушонки. 2010 Сборник «Дороги и мосты» - ФГУП «РОСДОРНИИ», выпуск 23/1. – Москва 2010. – с.215-221.
9 ЩМА смеси повышенной сдвиго- и трещиностойкости с использованием добавки БИТЭХ-Д 2010 «Строительство – 2010»: Материалы Международной научно–практической конференции. – Ростов-на-Дону: РГСУ, 2010. – С.11-13.
10 Щебеночно – мастичный асфальтобетон с повышенной сдвигоустойчивостью и шероховатостью 2008 Изв. Рост. гос. строит. ун-та, 2008. – № 12 – С. 376–377.
11 Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm đặc tính lưu biến của bitum sử dụng tại Việt Nam. 2015 Tạp chí Giao thông vận tải số đặc biệt, tháng 10/2015.
12 Nghiên cứu nâng cao một số chỉ tiêu kỹ thuật của bitum bằng các phần tử nano. 2015 Tạp chí Giao thông vận tải số đặc biệt, tháng 10/2015.
13 Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm thông số tính toán bê tông asphalt trong thiết kế áo đường mềm. 2015 Tuyển tập các báo cáo khoa học “Một số vấn đề về ứng dụng công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng kết cấu áo đường mềm tại Việt Nam”. Hội KHKT Cầu đường Việt Nam và Tổng cục đường bộ chủ trì. Tháng 10/2015.
14 «Дисперсно-полимерно-армированный асфальтобетон» 2013 Рост.гос.строит.ун-т., 2013,- 83 с.
15 Bằng sáng chế số RU 2 559 508 C1 Phụ gia cải tiến nhựa đường cho bê tông asphalt đường ô tô /Năm 2015/ Các tác giả: Mardirosova I.V., Trernov S.A, Kaklyugin A.V, Stroyev D.A, Tran Ngoc Hung, Golyubin K.D, Protsenko N.A, Mayor Yu.V. (ПАТЕНТ RU 2 559 508 C1 МОДИФИКАТОР БИТУМА ДЛЯ ДОРОЖНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА / 2015/ Автор(ы):Мардиросова Изабелла Вартановна (RU), Чернов Сергей Анатольевич (RU), Каклюгин Александр Викторович (RU), Строев Дмитрий Александрович (RU), Чан Нгок Хынг (VN), Голюбин Кирилл Дмитриевич (RU), Проценко Надежда Алексеевна (RU), Майор Юрий Васильевич (MD)) 2015 Liên bang Nga (Cơ sở dữ liệu Viện sở hữu công nghiệp liên bang)
16 Nghiên cứu tính năng của bê tông asphalt sử dụng bitum PMB60 2016 Tạp chí Giao thông vận tải
17 Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng phụ gia nano organosilane cho bê tông nhựa BTNC12.5 sử dụng cốt liệu gốc axit trong điều kiện Việt Nam 2017 Tạp chí GTVT, tháng 12/2017
18 Bê tông nhựa sử dụng phụ gia tăng dính bám nano-organosilane cho các dự án tại Việt Nam 2017 Hội thảo quốc tế về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam. 2017. Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
19 Experimental Research on the Effect of Compaction on the Properties of Hot Mix Asphalt Concrete 2017 International Journal of Engineering Research & Technology. Scopus.
20 A Study on Experimental Method and Influence of Some Factors on The Internal Friction Angle and Cohesion of Dense-Graded Hot Mix Asphalt 12.5mm Under Vietnam Conditions 2018 International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 13, Number 9 (2018) pp. 6648-6654. H index = 13.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Sách chuyên khảo/ Bê tông nhựa cải tiến gia cường polymer («Дисперсно-полимерно-армированный асфальтобетон») 2013 Trường Đại học xây dựng Rostov - Liên bang Nga (83 trang)

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Vũ Thế Thuần Nghiên cứu sử dụng phụ gia polyethylene cải tiến chất lượng nhựa đường và bê tông nhựa nâng cao khả năng kháng hằn vệt bánh xe Thạc sĩ 2017
2 Tạ Thị Hồng Nhung Nghiên cứu sử dụng phụ gia Zycotherm cải thiện chất lượng dính bám của nhựa đường và cốt liệu gốc axit trong hỗn hợp bê tông nhựa ở Việt Nam Thạc sĩ 2017
3 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nghiên cứu cải tiến chất lượng bê tông nhựa nâng cao khả năng kháng hằn vệt bánh xe sử dụng phụ gia dạng hạt Taf-Pack-Premium (TPP) cho công trình giao thông tại Việt Nam Thạc sĩ 2017

Các hướng nghiên cứu quan tâm