Thứ Tư ,Tháng Tám 22, 2018

Giảng viên: Vũ Thọ Hưng - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Thọ Hưng
kỹ sư
16/03/1987
Nam
Hà Nội
bộ môn Đường bộ Khoa Công trình
01663974757
hungvt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

đại học chính quy
Hà Nội
Xây dựng cầu đường
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
C

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Chứng chỉ Dự toán. Chứng chỉ QLDA. Chứng chỉ Tư vấn giám sát công trình GT. Chứng chỉ ngoại ngữ. Chứng chỉ tin học.

Quá trình công tác chuyên môn

2010 Bộ môn Đường Khoa Công trình ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm