Nguyễn Anh Dũng

Nguyễn Anh Dũng

Th.s

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu ứng dụng các bài thí nghiệm của phòng thí nghiệm Điện-Điện tử & kế hoạch triển khai.
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2011
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin