Nguyễn Hùng Cường

Nguyễn Hùng Cường

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HIỆU QUẢ CÁC CÔNG CỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN TRÊN FACEBOOK ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM
  Vai trò: Chủ biên
  2017
  Cấp Trường
 • 2
  NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ TIỀN MÃ HÓA (CRYPTOCURRENCY) TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
  Vai trò: Chủ biên
  2018
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Factors affecting tourist attraction of ecotourism in dak lak and central highlands region, pp 631- 638
  2019
  International conference:Lam Binh tourism, Tuyen Quang: potential-situation-solutions, ISBN: 978-604-67-1413-2
 • 2
  Supervised Machine Learning: Use classification algorithms to accurately identify customers
  2019
  IC-HUSO 2019, November 11th-12th, 2019 at Khon Kaen University, Khon Kaen Province, Thailand
 • 3
  Một số kiến nghị cải thiện năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Hội nhập quốc tế, pp 41-47
  2019
  Hội thảo Khoa học Quốc gia 2019: Cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, tháng 7 năm 2019. ISBN: 978-604-79-2135-5
 • 4
  Improving export forwarding activities by sea in Vietnam in the context of integration
  2019
  10th International Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development, 2019 At National Economics University, Hanoi, Vietnam (ICSEED 2019). ISBN 978-604-654-174-5
 • 5
  Deep Learning: using Long Short-Term Memory algorithm in forecast insurance charges
  2019
  ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА - ISBN 978-5-905483-60-8
 • 6
  Tổng quan về Blockchain và các ứng dụng
  2018
  Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 2 (477), trang 27-33
 • 7
  Tiềm năng sản xuất điện từ rác thải của thành phố Hà Nội
  2017
  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
 • 8
  Hoàn thiện chính sách hỗ trợ năng lượng tái tạo tại Việt Nam
  2016
  Tạp chí Phát triển bền vững Vùng
 • 9
  Kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo của Trung Quốc và bài học đối với Việt Nam.
  2015
  Tạp chí khoa học ĐH Mở TP. HCM
 • 10
  Chính sách phát triển năng lượng tái tạo của Cộng hòa liên bang Đức và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  2015
  Tạp chí khoa học ĐH Sài Gòn
 • 11
  Chính sách phát triển năng lượng tái tạo: Kinh nghiệm của Vương Quốc Anh và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
  2015
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 12
  Chính sách phát triển năng lượng tái tạo của Ấn Độ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  2015
  Tạp chí khoa học ĐH Mở TP. HCM
 • 13
  FINANCE CLIMATE: CHINA'S EXPERIENCES AND LESSONS FOR VIETNAM
  2015
  Tạp chí khoa học ĐH Mở TP. HCM
 • 14
  Những lợi ích và thách thức khi áp dụng mô hình hợp tác công – tư để phát triển điện gió tại Việt Nam
  2014
  Tạp chí nhân lực khoa học xã hội
 • 15
  Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án nhà máy thủy điện Hủa Na
  2013
  Tạp chí khoa học ĐH Mở TP. HCM
 • 16
  Phân tích giá thành sản xuất của dự án phong điện đảo Phú Quý theo phương pháp giá năng lượng quy dẫn (LCOE)
  2013
  Tạp chí khoa học ĐH Mở TP. HCM
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  (Sách chuyên khảo) Chính sách năng lượng tái tạo của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  2018
  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2
  (Sách chuyên khảo) ỨNG DỤNG MACHINE LEARNING VÀ DEEP LEARNING TRONG KINH TẾ
  2020
  NXB Đại học quốc gia Hà Nội
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Trần Hồng Trang
  Hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao nguồn nhân lực Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội
  Trình độ: Thạc sĩ
  2020