Nguyễn Hữu May

Nguyễn Hữu May

Thạc Sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Phân tích ảnh hưởng của các tham số cấu tạo đến sự cong vênh trong cầu dầm hộp thép
  Vai trò: Tham gia
  2017
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  May Huu Nguyen, Kenichiro Nakarai, Sohei Nishio, Durability index for quality classification of cover concrete based on water intentional spraying tests.
  Cement and Concrete Composites ISI (SCIE; IF=5.172) (2019): 103355. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103355
 • 2
  Phân tích giải pháp kết cấu móng cọc mố cầu bằng phương pháp phần tử hữ hạn
  Nội san số 02 Trường ĐH CNGTVT
 • 3
  May Huu Nguyen, Kenichiro Nakarai, Yasutaka Kubori, Sohei Nishio, Validation of simple nondestructive method for evaluation of cover concrete quality
  Construction and Building Materials ISI (SCIE; IF=4.046) 201 (2019) 430–438. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.12.109
 • 4
  Air permeability of cover concrete quality of precast box culverts affected by casting direction
  Innovation for Sustainable Infrastructure, 2019 (SPRINGER Book chapter) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-0802-8_78
 • 5
  Air permeability coefficients of expansive concrete confined by rebars
  2019
  Innovation for Sustainable Infrastructure, 2019 (SPRINGER Book chapter) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-0802-8_88
 • 6
  May Huu Nguyen, Kenichiro Nakarai, Yuya Kai, Sohei Nishio, Early evaluation of cover concrete quality utilizing water intentional spray tests
  Construction and Building Materials ISI (ISIE; IF=4.046) 231 (2020) 117144 https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117144
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin