Nguyễn Minh Nguyệt

Nguyễn Minh Nguyệt

Tiến sĩ Kinh tế

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2017
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải biển ở Việt Nam hiện nay
  2019
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 2
  Tác động của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên HOSE
  2018
  Tạp chí Kinh tế và Dự báo
 • 3
  Kinh nghiệm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức PPP
  2017
  Tạp chí Thanh tra Tài chính
 • 4
  Quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp
  2017
  Tạp chí Thanh tra Tài chính
 • 5
  Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  2017
  Tạp chí Kinh tế và Dự báo
 • 6
  Thuê tài sản trong doanh nghiệp
  2017
  Tạp chí Thanh tra Tài chính
 • 7
  Lợi ích của vốn vay đối với doanh nghiệp
  2016
  Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
 • 8
  Một số rủi ro của ngân hàng khi cho vay các dự án BOT giao thông
  2016
  Tạp chí Thanh tra Tài chính
 • 9
  Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kém hiệu quả: Nguyên nhân và giải pháp
  2015
  Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
 • 10
  Một số nhân tố doanh nghiệp cần xem xét khi hoạch định cấu trúc vốn tối ưu
  2014
  Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
 • 11
  Doanh nghiệp lựa chọn phương thức huy động vốn
  2013
  Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
 • 12
  Lựa chọn cơ cấu nguồn vốn tối ưu trong doanh nghiệp
  2013
  Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin