Nguyễn Thị Diệu Thu

Nguyễn Thị Diệu Thu

Tiến sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các công ty sản xuất phần mềm thuộc Tập đoàn CMC
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2018
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Determining the Price of Software Products in Software Manufacturing Firmsin Vietnam
  2019
  European Journal of Business and Management, ISSN (Paper) 2222-1905, ISSN (Online) 2222-2839, May 4, 2019.
 • 2
  Research on Criteria for Operational Audit of Expenditure from State Budget in Vietnam
  2019
  Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online)
 • 3
  Doanh thu và ghi nhận doanh thu
  2018
  Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
 • 4
  Hoàn thiện phương pháp phân bổ giá trị sản phẩm phần mềm lõi
  2018
  Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
 • 5
  Phương pháp giá bán lẻ trong xác định giá trị hàng tồn kho
  2018
  Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
 • 6
  Xác định đối tượng chịu chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất phần mềm ở Việt Nam
  2017
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
 • 7
  Bàn về tài khoản kế toán nguyên liệu, vật liệu theo quy định hiện nay
  2016
  Nội san Khoa học và Công nghệ Giao Thông số 01 tháng 03/2016
 • 8
  Tăng cường quản lý rủi ro trong xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ở doanh nghiệp nhỏ và vừa
  2016
  Tạp chí kế toán & kiểm toán số tháng 07/2016
 • 9
  Đặc điểm của sản phẩm phần mềm ảnh hưởng tới kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất phần mềm ở Việt Nam hiện nay
  2014
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 10/2014
 • 10
  Vận dụng nguyên tắc kế toán để xác định chi phí trong doanh nghiệp
  2013
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 011/2013
 • 11
  Quản lý mức tiền mặt tồn quỹ đối với các doanh nghiệp hiện nay
  2012
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 01/2012
 • 12
  Chi phí khấu hao TSCĐ: Sự khác biệt giữa quy định của thuế và kế toán
  2011
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 01/2011
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Tài liệu bồi dưỡng kế toán - kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
  2018
  Nhà xuất bản Tài chính
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin